Title: Skladový systém pro obalovny živičných směsí
Other Titles: Store system for tarmacadam plant of bituminous mixtures
Authors: Hron, Martin
Advisor: Šafařík, Jiří
Referee: Zíma, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13513
Keywords: sklad;skladový systém;zásoby;oceňování zásob;databáze;systém řízení báze dat;PostgreSQL;Microsoft .NET Framework;C#;ADO.NET;Npgsql;iTextSharp
Keywords in different language: store;store system;inventories;inventory valuation;database;database management system;PostgreSQL;Microsoft .NET Framework;C#;ADO.NET;Npgsql;iTextSharp
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou skladových systémů jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska programátorského. Cílem práce je navrhnout a implementovat skladový systém pro potřeby zadavatele. Systém je implementován v jazyce C# pod platformou Microsoft .NET a využívá vhodný relační databázový systém. Práce se zabývá problematikou oceňování skladových položek, návrhem vylepšení stávajícího systému či návrhem dalších uživatelsky přívětivých funkcí. Dále práce obsahuje popis struktury navrhovaného systému, návrh databázového a návrh objektově orientovaného modelu nového systému. V práci jsou také popsány technologie a knihovny použité v systému a technické požadavky pro běh systému. Práce zahrnuje také testování a zhodnocení nové aplikace oproti stávající včetně možných vylepšení do budoucna.
Abstract in different language: This thesis deals with issues of store systems both from economic and programming point of view. The main aim of this thesis is to design and implement a store system for needs of the client. The system is implemented in C# language under Microsoft .NET platform and uses the appropriate relational database system. The work describes problems of valuation of inventory items, suggests improvements to the existing system or other user-friendly features. This thesis also contains a description of the structure of the proposed system, a design of the database model, and a design of the object-oriented model of the new system. The work also describes the technology and libraries used in the system and technical requirements for running the system. The thesis also includes testing and evaluation of the new application compared to the existing one, including possible improvements for the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Martin_Hron.pdfPlný text práce5,82 MBAdobe PDFView/Open
A11B0379P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce218,05 kBAdobe PDFView/Open
A11B0379P-posudek.pdfPosudek oponenta práce366,71 kBAdobe PDFView/Open
A11B0379P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce194,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.