Title: Informační systém bytového družstva
Other Titles: Information system of a housing cooperative
Authors: Novák, Jan
Advisor: Zíma, Martin
Referee: Lenc, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13522
Keywords: Bytové družstvo;databázový systém;třívrstvá architektura;knihovna ADO.NET
Keywords in different language: Housing association;database system;three-tier architecture;library ADO.NET
Abstract: C ílem t éto pr áce je uk ázat čten á ři problematiku chodu bytov ých dru žstev, zejm éna t ěch mal ých, ve kter ých p ředstavenstvo vede nutnou evidenci p řev á žn ě ru čně s minim ální m vyu žit í m informa čn í ch technologií . Vytvo řil jsem datab ázový syst ém, kter ý jejich pr áci zjednodu ší a urychlí a testov ání m ov ě řil. Hlavní m zji št ěn í m bylo, že i mal á dru žstva mohou svojí práci zefektivnit a pln ě vyu ží vat mo žnosti modern í ho softwaru.
Abstract in different language: The aim of this work is to show issues of running housing co-operations, especially the small ones, in which the board of directors takes and keeps necessary records mostly in hand-writing with minimal use of information technology. I created a database system that makes their work easier and faster, which I verified by testing. The main finding was that even small housing co-operations can make their work more efficient and fully exploit the power of modern software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jan_Novak.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
A11B0442P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce302,59 kBAdobe PDFView/Open
A11B0442P-posudek.pdfPosudek oponenta práce301,39 kBAdobe PDFView/Open
A11B0442P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce196,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13522

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.