Title: Efektivita projektové metody při výuce informatiky na základní škole
Authors: Huclová, Miroslava
Vrbík, Václav
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2012, č. 1-2, s. 1-9.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/images/casopis/2012/Arnica-2012_1-2_web.pdf
http://hdl.handle.net/11025/16780
ISSN: 1804-8366
Keywords: ICT;projektová metoda;kvalitativní výzkum;vektorová grafika
Keywords in different language: ICT;project method;qualitative research;vector graphics
Abstract: Článek popisuje akční kvalitativní výzkum realizovaný v předmětu informatika na základní škole. Cílem výzkumu bylo nalézt odpovědi na stanovené výzkumné otázky. Otázky se týkaly znalostí, dovedností a znaků chování žáků při aplikaci projektové metody do výuky. Do výzkumu byly zapojeny dvě skupiny žáků 8. a 9. ročníku základní školy. Experimentální skupina žáků 9. ročníku se učila projektovou metodou výuky. Kontrolní skupina žáků 8. ročníku se učila tradiční metodou výuky. Obě skupiny měly stejné učivo – vektorová grafika. V článku je popsán navržený projekt včetně vhodné motivace a činnosti žáků během projektu. Následuje podrobný popis způsobu sběru a zpracování kvalitativních dat. Analýza shromážděných dat je doplněna názornou tabulkou. Stěžejní částí článku je podrobně popsaná analýza činnosti jednotlivých žáků během výzkumu, která je doplněna obrázky projektu a závěrečných prací. Závěr článku je věnován optimalizaci výuky informatiky na základní škole s využitím výsledků uvedeného výzkumu.
Abstract in different language: This article describes an action, qualitative research carried out in the Science subject in elementary school. The aim of this research was to find answers to the research questions. The questions involved the knowledge, skills and behavioral characteristics of students in the application of design methods in teaching. In the research were two groups of pupils 8th and 9th grade of elementary school. Experimental group-students of the 9th year taught the “project method of teaching”. The control group of 8th grade pupils learned the traditional method of teaching. Both groups had the same curriculum – The Vector graphics. The article describes the proposed project, including appropriate motivation and activities of students during the project. Then following detailed description of the collection and processing of qualitative data. Analysis of collected data is supplemented by an illustrative table. The central part of the article is described in detail analysis of the activities of individual students during the research, which is accompanied by pictures of the project and theses. The article is devoted to optimizing teaching science in elementary school using the results of that research.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2012)
Články / Articles (KVD)
Číslo 1-2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Huclova.pdfPlný text2,26 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/16780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.