Title: Numerické řešení Reynoldsovy rovnice pro kluzná ložiska
Other Titles: Numerical solution of Reynolds equation for journal bearings
Authors: Rendl, Jan
Advisor: Hajžman, Michal
Referee: Bublík, Ondřej
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18041
Keywords: kluzné ložisko;reynoldsova rovnice;analytické řešení;numerické řešení;hydraulická síla;tuhost olejového filmu
Keywords in different language: journal bearing;reynolds equation;analytical solution;numerical solution;hydraulic force;oil-film stiffness
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá popsáním tlakového rozložení v kluzném ložisku pomocí Reynoldsovy rovnice. V první části této práce je rovnice detailně odvozena. Rovnici je možné dále zjednodušit do speciálních tvarů pro krátká a dlouhá ložiska. Dalším cílem bakalářské práce je odvození analytických a numerických řešení Reynoldsových rovnic. Numerické řešení je prováděno metodou konečných diferencí. Z tlakového rozložení jsou odvozeny analytické a numerické vztahy pro výpočet hydraulické síly a koeficientů tuhosti olejového filmu. Na závěr práce je ukázáno srovnání mezi jednotlivými způsoby řešení tlakových rozložení, hydraulických sil a koeficientů tuhosti pro každý typ kluzného ložiska. Tato část práce obsahuje i výsledky z komerčního programu ARMD. Všechny výpočty na základě odvozených vztahů byly prováděny v programu MATLAB.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned to the description of the pressure distribution in the journal bearing by Reynolds equation. The equation is derivated in detail in the first part of the thesis. It is possible to write the Reynolds equation in the special forms for short and long bearings. The next target of the thesis is the derivation of the analytical and numerical solutions of Reynolds equations. The numerical solution is provided by the finite difference method. The analytical and numerical equations of hydraulic force and coefficients of the oil-film stiffness are derivated from the pressure distribution. In the end of the thesis, the comparision of the pressure distribution, hydraulic force and oil-film stiffness results from each method of solution is shown for every type of journal bearing. This part includes the results from the commercial programme ARMD too. All calculations, which are based on derivation of equations, were provided in the programme MATLAB.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Rendl_2015.pdfPlný text práce2,88 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rendl_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce387,34 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rendl_oponent.pdfPosudek oponenta práce491,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rendl_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce248,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18041

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.