Title: Ukončení pracovního poměru formou výpovědi dle českého právního řádu
Other Titles: The termination of an employment by the form of deposition according to the czech legal law
Authors: Šimečková, Martina
Advisor: Lindová, Jana
Referee: Janák, Martin
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18145
Keywords: pracovněprávní vztahy;pracovní poměr;skončení pracovního poměru;výpověď;komparace;zákoník práce;zaměstnanec;zaměstnavatel;vady právního jednání;zákoník
Keywords in different language: employment relationships;employment;termination of employment;dismissal;comparison;labour code;employee;employer;defects infringement;code
Abstract: Smyslem a cílem této diplomové práce podat pokud možno ucelený pohled na problematiku ukončení pracovního poměru formou výpovědi. Zabývala jsem českým právním řádem, tak i mezinárodními smlouvami, právem Evropské unie obecně a pak blíže právním řádem Slovenska a Velké Británie. Diplomová práce je rozdělena do osmi vzájemně souvisejících a provázaných celků, přes obecnou charakteristiku, vlastní výpověď až po komparaci s jimými právními řády.
Abstract in different language: The purpose and objective of this thesis, if possible, bring a comprehensive perspective on termination of employment form of testimony. I dealt with Czech law, and international treaties, European Union law in general, and then closer to the laws of Slovakia and Great Britain. The thesis is divided into eight interrelated and interconnected units, despite a general characteristic own testimony to the comparison with other jurisdictions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Martina-Simeckova.pdfPlný text práce494,17 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Simeckova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Simeckova-2.pdfPosudek oponenta práce888,54 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Simeckova Martina.pdfPrůběh obhajoby práce412,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.