Title: Specifika a možnosti žonglování u tělesně postižených jedinců
Other Titles: Specifics and juggling opportunities for physically disabled individuals
Authors: Klepal, Kašpar
Advisor: Knappová, Věra
Referee: Kavalířová, Gabriela
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19961
Keywords: žonglování;tělesně postižení;pohybová aktivita;workshop;metodika;koordinační schopnosti
Keywords in different language: juggling;physical disability;physical activity;workshop;methodology;coordination abilities
Abstract: Bakalářská práce se zabývá představením žonglování jako přitažlivé aktivity pro jednice s postižením. Zároveň tak vzniká metodika pro tělesně postižené jedince. Teoretická část je věnována historii žonglování, druhům žonglování, představuje i různé žonglérské organizace a seznamuje čtenáře s novým cirkusem. Dále se teoretická část zabývá druhy tělesného postižení a organizacemi, které s tělesně postiženými pracují. Součástí teoretického základu práce je i definování pojmu koordinace a její další dělení. V praktické části je popsán workshop v Centru Paraple a je vysvětlen způsob práce s postiženými. Dále je na konkrétních druzích žonglování zpracována metodika žonglování s postiženými jednici.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with the introduction of juggling as an attractive activity for person (individual) with disabilities. At the same time so there is a methodology for disabled individuals. The theoretical part is devoted to the history of juggling, juggling species, is a juggling various organizations and introduces the contemporary circus. The following chapter deals with the kinds of physical disability and organizations that work with the disabled. Part of the theoretical basis of the work is also defining the concept of coordination and its other divisions. The practical part describes the workshop at the Centrum Paraple and explains how to work with disabled people. Further on specific types of juggling methodology compiled juggling with handicapped people.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaspar klepal BP.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-KLEPAL K. VP.pdfPosudek vedoucího práce127,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-KLEPAL K. OP.pdfPosudek oponenta práce226,1 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-KLEPAL K..pdfPrůběh obhajoby práce68,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19961

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.