Title: Využití tělovýchovných chvilek u žáků na 1. stupni ZŠ (Multimediální DVD)
Other Titles: Use of the physical education moments of pupils at the first grade of primary school (Multimedia DVD)
Authors: Becková, Klára
Advisor: Kavalířová, Gabriela
Referee: Šrámková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19989
Keywords: mladší školní věk;denní režim;pohybová aktivita;držení těla;tělovýchovné chvilky
Keywords in different language: younger school age;daily regime;physical activity;posture;physical education moments
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na využití tělovýchovných chvilek na 1. stupni ZŠ. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část práce charakterizuje vývojové zákonitosti dětí mladšího školního věku a pojednává o denním režimu dětí v tomto vývojovém období. Dále vymezuje kapitoly související s pohybovou aktivitou či inaktivitou a jejími následky na držení těla. Stěžejní pro tuto práci jsou kapitoly zabývající se významem a realizací tělovýchovných chvilek při vyučování. Praktická část práce je v podobě multimediálního DVD, které přináší zásobník cvičení s ukázkami cviků, jež lze zařadit do tělovýchovných chvilek. Multimediální DVD je určeno nejen pedagogům na prvním stupni základní školy, ale všem, kteří cvičí s malými školáčky. Může být inspirací i pro učitele tělesné výchovy, pracovníky tělovýchovných a zájmových kroužků, školních družin, ale i pro rodiče, kteří by měli zájem cvičit se svými dětmi nebo i sami v domácím prostředí.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the use of the physical education moments at the first grade of primary school. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part of the work characterizes the developmental principles of primary school children and deals with the daily regime of children in this developmental period. Next chapters are related to physical activity or inactivity and its impact on the body posture. The most important chapters of this part deal with the importance and implementation of physical education moments into the school lessons. The practical part of the work is in the form of a multimedia DVD which offers a set of exercises with examples that can be included in physical education moments. The multimedia DVD is intended not only for teachers at primary schools but also for anybody who exercises with young school children. It can be inspiration for physical education teachers, leisure and school clubs staff and even for parents who would like to do physical exercises with their children at home.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE Klara Beckova.pdfPlný text práce945,58 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-BECKOVA K. VP.pdfPosudek vedoucího práce207,02 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BECKOVA K. OP.pdfPosudek oponenta práce202,83 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-BECKOVA K..pdfPrůběh obhajoby práce47,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19989

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.