Title: Návrh metodiky implementace systému správy dat při zohlednění faktorů výrobního systému
Other Titles: Methodology for determining the entering data for various simulation tasks, depending on the type of production
Authors: Kurkin, Ondřej
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20706
Keywords: správa dat;životní cyklus produktu;implementace;dodavatelé
Keywords in different language: data management;product life cycle;implementation;suppliers
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem metodiky pro implementaci systému správy dat pro podniky s vlastním vývojem. Metodika popisuje zavedení systému správy dat a řízení životních cyklů produktu z oblasti konstrukce, technické přípravy výroby, integrace s ERP systémy a změnového řízení, které zastřešuje oblast návrhu a vývoje nových produktů. Metodika je rozdělena do dvou částí. Přípravná, kde se stanovují požadavky na nový systém správy dat s ohledem na další rozvoj systému a především výběr dodavatele řešení systému. Realizační, která popisuje implementaci jednotlivý etap a dílčí činnosti pro každou etapu. Metodika je ověřena na reálném projektu implementace.
Abstract in different language: This dissertation work describes the design of methodology of implementation the data management system for businesses with its own development. The methodology describes the introduction of a system of data management and product lifecycle management in the field of design, technical preparation to production, integration with ERP systems and change management, which covers the design and development of new products. The methodology is divided into two parts. Preparatory, which shall in particular provide requirements for the new data management system with regard to the further development of the system and especially the selection of a vendor system solutions. Implementation, which describes the different stages and partial activities for each stage. The methodology is tested on a real project implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace Kurkin.pdfPlný text práce5,55 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek skolitele Kurkin.pdfPosudek vedoucího práce67,38 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudky Kurkin.pdfPosudek oponenta práce527,87 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-zapis Kurkin.pdfPrůběh obhajoby práce597,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/20706

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.