Title: Nákup jako součást výrobního procesu
Other Titles: Purchase as a part of the manufacturing process
Authors: Kolářová, Hana
Advisor: Jovanovski, Veronika
Referee: Januška, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/21023
Keywords: nákupní proces;skladování;řízení zásob
Keywords in different language: purchasing process;storage;stock management
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na nákup jako součást výrobního procesu ve firmě ŠKODA POWER s.r.o. Především je popsán proces nákupu ve společnosti společně s dalšími procesy, které jsou jeho součástí a neoddělitelně k němu patří. Samotný nákupní proces je započat požadavkem na konkrétní zboží včetně vystavení objednávky a končí jeho dodáním na sklad do podniku. Tím v podniku práce Nákupního oddělení nekončí. Jeho součástí je i skladové hospodářství. V práci je vysvětlen způsob skladování nakoupeného materiálu pro výrobu a rozdělení jednotlivých skladových položek podle důležitosti pro podnik a to i z pohledu teoretického. Mimo samotné skladování je v práci přiblížen i způsob řízení zásob v podniku. Na závěr jsou identifikovány některé z problémů, jenž se ve firmě ŠKODA POWER s.r.o. vyskytují a následně jsou navrženy způsoby řešení.
Abstract in different language: This thesis is focused on the purchase as part of the manufacturing process in the company ŠKODA POWER s.r.o. First, the process of buying in the company is described together with other processes which are an inseparable part of it and they belong to it. The actual purchase process starts with a demand for specific goods, including issuing orders and ends in the delivery to the warehouse. The work of purchase department does not stop there. It also includes inventory management. This thesis explains the method of storing purchased materials for the production and the division of individual stock items according to importance for the company and as well as from a theoretical point of view. Apart from the storage this thesis brings insight on the stock management in the company. In the last part there are identified some problems which occur in the company ŠKODA POWER s.r.o. and subsequently solutions are proposed.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kolar.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP269,28 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_Kolarova_Hana.pdfPlný text práce1,26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
BP_kolarova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,12 MBAdobe PDFView/Open
BP_kolarova_OP.PDFPosudek oponenta práce464,91 kBAdobe PDFView/Open
BP_kolarova.PDFPrůběh obhajoby práce236,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/21023

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.