Title: Ontogenéza slnečnice ročnej na praktických cvičeniach z biológie na stredných školách
Authors: Gáperová, Svetlana
Michalčinová, Simona
Gáper, Ján
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2013, č. 1-2, s. 31-41.
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2013
http://hdl.handle.net/11025/22073
ISSN: 1804-8366
Keywords: anatomie rostlin;ontogeneze;praktické úkoly;plant anatomy;ontogenesis;practical activities
Abstract: Cieľom predloženej práce bolo pozorovať a analyzovať zmeny v anatomických štruktúrach slnečnice ročnej ( Helianthus annuus ) počas juvenilnej fázy ontogenézy. Pozorovania svetelným mikroskopom boli uskutočnené v pravidelných časových intervaloch tak, aby boli zachytené zmeny v štruktúre koreňa, stonky a listu. Fotografi e znázorňujú anatomické štruktúry realisticky a tak nahrádzajú tradičné učebnicové ilustrácie. Navyše, anatomické štruktúry sú fotografi cky dokumentované tak, ako ich môže pozorovať študent strednej školy. Na základe výsledkov vlastných pozorovaní navrhujeme niekoľko laboratórnych úloh pre výučbu botaniky na stredných školách, prevažne na gymnáziách.
Abstract in different language: The aim of our work was to observe and analyse anatomical changes in the vegetative organs of Annual Sunfl ower ( Helianthus annuus ) during the juvenile phase in the ontogenesis. Light microscopic observations were regularly carried out to record the presence of changes induced in the anatomical structure of the root, the stem, and the leaf. The photographs depict anatomic structures with a realism unmatched by illustrations in traditional school-books. Moreover, the photographs which you fi nd throughout this education contribution are good examples of the kinds of documentation the students of grammar schools can make during their study. Based on our observations, the botanical practical activities for grammar schools are proposed.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2013)
Číslo 1-2 (2013)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gaperova.pdfPlný text2,02 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22073

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.