Title: Srovnání dynamiky vědeckých výstupů mezi geografickými obory v ČR (2012 až 2014) pro potřeby cílené didaktické transformace
Authors: Mentlík, Pavel
Citation: Arnica: časopis pro rozvoj přírodovědného vzdělávání. 2015, č. 1-2, s. 1-11.
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://arnica.zcu.cz/cz/publikovana-cisla/rocnik-2015
http://hdl.handle.net/11025/22098
ISSN: 1804-8366
Keywords: fyzická geografie;výzkum;didaktická transformace;physical geography;research;didactic transformation
Abstract: Analýza českých vědeckých článků zaměřených na geografii (dle RIV), které byly publikovány v zahraničních prestižních časopisech v letech 2012, 2013 a 2014, ukázala, že v těchto letech byl větší podíl významných vědeckých výstupů publikován v oborech fyzické geografie. Výrazně dominovaly studie zaměřené na sesuvy a další svahové deformace, dále články věnované fluviální geomorfologii a následně geomorfologii glaciální a periglaciální. Z humánně geografických oborů byly nejvíce publikovány studie věnované ekonomické a regionální geografii, následně geografii měst a sociálně-patologickým jevům. Další významný podíl publikovaných studií patřil interdisciplinárním článkům zaměřeným na problematiku využití krajiny a částečně studiím věnovaným rozvoji GIS. Rozborem monotematických čísel časopisu Geografické rozhledy (časopis pro další vzdělávání v geografii), bylo zjištěno, že téměř všem oborům, ve kterých byly generovány významné vědecké výstupy, byla věnována jednotlivá tematická čísla. I když poněkud větší pozornost byla zaměřena na humánně geografická témata, je možné říci, že u většiny zjištěných oborů byla vyvinuta snaha prezentovat moderní vědecké výsledky v rámci dalšího geografického vzdělávání. Vydefinování oblastí výzkumu, ve kterých dochází k nejdynamičtějšímu vývoji, je stěžejní pro aktualizaci kurikula na všech typech škol. Naprosto zásadní je ale pro aktualizaci vysokoškolských studijních programů. Didaktická transformace by měla být zaměřena na výše uvedené, z hlediska vědeckého výkonu nejvíce progresivní, obory a témata.
Abstract in different language: Analysis of Czech scientific geographical articles (registered in Information Register of R&D results) published abroad in prestigious scholar journals was performed. Articles published between 2012 and 2014 and indexed by Web of Science (in Physical Geography) and/or by other two scholar citation databases (in Human Geography) were incorporated into the analysis. The results revealed the highest percentage of articles focusing on Physical Geography. Specifically, the highest papers proportion dealt with landslides and other gravitational deformations, then fluvial and glacial (or periglacial) geomorphology. In the field of Human geography analysed articles focused on economical and regional geography, then urban geography and socio-pathological phenomena. Also interdisciplinary studies devoted to analysis of land use and land cover as well as papers focusing on GIS development took a proportion. Analysis of monothematic issues of “Geografické Rozhledy” (a magazine dealing with subsequent education in Geography) was performed. The analysis revealed connection between the defined (scientifically progressive) topics and issues presented in subsequent education to broader scholarly audience. Although the human geographical issues were presented more broadly, almost all scientifically progressive issues were covered. This study is the first step to define the most scientifically progressive topics due to their implementation into didactic analysis. Such topics should be systematically identified and incorporated into geographical curriculum. This curricula innovation is desirable on all educational levels but it is essential for universities study programs.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Články / Articles (CBG)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mentlik.pdfPlný text809,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.