Title: Výpočet oteplení synchronního stroje
Other Titles: Calculation of temperature rise of synchronous machine
Authors: Novák, Petr
Advisor: Červený Josef, Doc. Ing. CSc.
Referee: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/22902
Keywords: synchronní motor;elektromagnetický výpočet;stator;rotor;póly;ztráty;účinnost;náhradní tepelný obvod;konstrukční uspořádání
Keywords in different language: synchronous motor;electromagnetic calculation;stator;rotor;poles;power loses;efficiency;equivalent thermal circuit;engineering design
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem synchronního stroje s vyniklými póly. Do několika podkapitol je rozdělen výpočet hlavních rozměrů, vinutí, magnetického obvodu, ztrát a účinnosti. Dále práce obsahuje tepelný výpočet v ustáleném a přechodném stavu na základě náhradního tepelného obvodu. Na závěr jsou porovnány vybrané parametry stroje vypočítané, s parametry zjištěnými simulací v programu FEMM. Součástí této práce je i konstrukční uspořádání navrženého stroje v CAD systému.
Abstract in different language: This master thesis is dealing with electromagnetic calculation of salient- pole synchronous motor. Thesis is devided into several subsections including calculation of main dimensions, winding, magnetic circuit, power loses and efficiency. These thesis also deals with thermal calculation in steady state and transient state based on equivalent thermal circuit. At the end of my thesis, there is comparison of choosen quantities of my calculation, with the quantities gained from simulation done by program FEMM. The thesis also contains construction design of the machine done by AutoCAD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novak_Petr_E14N0139P.pdfPlný text práce7,24 MBAdobe PDFView/Open
067159_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,07 kBAdobe PDFView/Open
067159_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,47 kBAdobe PDFView/Open
067159_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce214,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/22902

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.