Title: Analýza konkurenceschopnosti vybraného podniku
Other Titles: Analysis of the Competitiveness of the Selected Company
Authors: Wébrová, Diana
Advisor: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Referee: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23416
Keywords: konkurenceschopnost;pest analýza;porterův model pěti sil;vnitřní prostředí podniku;finanční analýza;swot analýza
Keywords in different language: competitiveness;pest analysis;porter´s five forces model;internal business environment;financial analysis;swot analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu konkurenceschopnosti podniku Nakladatelství Fraus, s. r. o. Konkurenceschopnost podniku je zhodnocena za pomoci analýz vnějšího a vnitřního okolí. V práci je využita PEST analýza, Porterův model pěti sil a faktory vnitřního prostředí podniku. Pro zhodnocení ekonomické situace podniku jsou využity poměrové ukazatele finanční analýzy. Výsledky těchto analýz jsou poté shrnuty do tabulky SWOT analýzy. V závěru práce jsou navržena opatření ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku v daném tržním prostředí.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on the competitiveness analysis of the company Nakladatelství Fraus, s. r. o. Company competitiveness is evaluated through analysis of external and internal environment. PEST analysis, Porter´s five forces model and factors of internal business environment are used in the thesis. The ratios of the financial analysis are used for the evaluation of the current economic situation of the company. Then the results of these analysis are summarized in the table of SWOT analysis. The measures are suggested to improve competitiveness of the company in the market environment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Webrova_2016.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
BP_Webrova_VP.pdfPosudek vedoucího práce797,15 kBAdobe PDFView/Open
BP_Webrova_OP.pdfPosudek oponenta práce712,56 kBAdobe PDFView/Open
BP_Webrova.PDFPrůběh obhajoby práce1,36 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23416

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.