Title: Morfologie raka kamenáče v ČR s důrazem na potenciální morfologické rozdíly mezi populacemi s odlišným původem
Other Titles: Morphology of stone crayfish in the Czech Republic with a focus on possible morphological differences among populations with different origin
Authors: Valdmanová, Lucie
Advisor: Vlach Pavel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24293
Keywords: rak kamenáč;česká republika;rozdílná morfologie;původ;analýza;ncss
Keywords in different language: stone crayfish;czech republic;different morphology;ancestry;analysis;ncss
Abstract: Výzkum probíhal v letech 2013 2015 na čtrnácti lokalitách na území západních, středních a severních Čech. Odchyt byl proveden metodou ručního prohledávání, na úseku nejméně 100 m. Na každé lokalitě bylo odchyceno 30 - 36 jedinců. Celkem bylo odchyceno a analyzováno 408 jedinců, 205 samic a 203 samců. U každého jedince bylo změřeno 8 plastických znaků, které byly dále analyzovány. Cílem práce bylo zjistit rozdíly na základě morfologických parametrů mezi jednotlivými populacemi na území České republiky a na základě morfologie zjistit potenciální morfologické rozdíly mezi populacemi s odlišným původem. Všechny změřené hodnoty byly následně vyhodnoceny pomocí statistického balíku NCSS.
Abstract in different language: The research was conducted in the years 2013 - 2015 at eight territories in the western, central and northern Bohemia. The capture was made by manual scan, the long stretches od 100 m. At each location 30-36 individuals were captured. Totaly 408 crayfish, 205 females and 203 males were captured and analyzed. For each individual animal 8 of plastic signs, which were subsequently analyzed. The aim was to determine the differences based on morphological parameters among populations in the Czech Republic and on the basis of morphology identify potential morphological differences between populations with different ancestry. All measured values the evaluated using the statistical package NCSS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Valdmanova_2015.pdfPlný text práce3,05 MBAdobe PDFView/Open
valdmanova v.pdfPosudek vedoucího práce679,74 kBAdobe PDFView/Open
valdmanova o.pdfPosudek oponenta práce744,02 kBAdobe PDFView/Open
Valdmanova p.pdfPrůběh obhajoby práce130,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24293

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.