Title: Kinetika laserem indukované krystalizace amorního křemíku: časově závislé Ramanova spetra a počítačové simulace
Kinetics of the laser-induced solid phase crystallization of amorphoussilicon: time-resolved Raman spectroscopy and computersimulations
Authors: Očenášek, Jan
Novák, Petr
Prušáková, Lucie
Citation: Applied surface science, 2017, roč. 392, č. 15 January 2017, s. 867-871. ISSN 0169-4332.
Issue Date: 2017
Publisher: Elsevier
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25678
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84988920455
ISSN: 0169-4332
Keywords: amorní křemík;krystalizace;laser;Eikonalova rovnice;Arhenisův zákon
Keywords in different language: amorphous silicon;crystallization;laser;Eikonal equation;Arhenius law
Abstract: Tato práce ukazuje, že laserem indukovaná krystalizace instrumentovaná Ramanovo spektroskopií je, z obecného pohledu, efektivním nástrojem pro studium kinematiky tepelne aktivované crystalizace. Je ukázáno, pro krystalizaci pevné fáze amorfního křemíku ve formě tenké vrstvy, že integrální intenzita Ramanovo spektra odpovídající krystalické fázi roste lineárné v časově logaritmickém měřítku. Byl vytvořen matematický model pro simulaci krystalizace v nehomogenním teplotním poli. Model je založen na řešení Ekonalovo rovnice a Arheniovo zákoně. Počítačové simulace úspěšně aproximují kinetiku krystalizace.
Abstract in different language: This study demonstrates that a laser-induced crystallization instrumented with Raman spectroscopy is, in general, an effective tool to study the thermally activated crystallization kinetics. It is shown, for the solid phase crystallization of an amorphous silicon thin film, that the integral intensity of Raman spectra corresponding to the crystalline phase grows linearly in the time-logarithmic scale. A mathematical model, which assumes random nucleation and crystal growth, was designed to simulate the crystallization process in the non-uniform temperature field induced by laser. The model is based on solving the Eikonal equation and the Arhenius temperature dependence of the crystal nucleation and the growth rate. These computer simulations successfully approximate the crystallization process kinetics and suggest that laser-induced crystallization is primarily thermally activated.
Rights: © Elsevier
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ocenasek_ASS_2016_submited.pdf908,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.