Název: Aplikácia simulácií a vzdialených experimentov vo výučbe predmetu technika na ZŠ
Další názvy: The aplication of simulations and RCE in the education of technology on secondary schools
Autoři: Vaněk, Lukáš
Kozík, Tomáš
Citace zdrojového dokumentu: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [180-184]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26144
ISBN: 978-80-261-0710-1
Klíčová slova: vzdělávání;simulace;experimenty;základní škola
Klíčová slova v dalším jazyce: education;simulation;experiments;primary school
Abstrakt v dalším jazyce: V dizertačnej práci sa venujeme tvorbe inovatívnej koncepcie vyučovania predmetu technika, konkrétne pre aplikáciu virtuálnych simulácií a vzdialených experimentov vo výučbe na základných školách. V úvode predloženého článku je v skratke opísaný súčasný stav vyučovania predmetu technika na II. stupni ZŠ a opodstatnenosť riešenia dizertačnej práce s uvedenou problematikou. Druhá kapitola článku opisuje vytýčený cieľ dizertačnej práce, úlohy, ktoré z neho vyplývajú a metodiku pred-výskumu, výskumu a zvolenú metodiku pedagogického experimentu, ktorý tvorí empirickú časť dizertačnej práce. Článok opisuje aj očakávané vedecké prínosy a prínosy pre pedagogickú prax.
In the dissertation work we devise an innovative concept of teaching the subject of technology, namely for the application of virtual simulations and remote experiments in the teaching at elementary schools. The presented article in its introduction describes the current state of teaching the subject of technology on secondary schools and the justification of the dissertation work according to the mentioned problems. The second chapter of the article describes the goal of the dissertation, its tasks and the methodology of pre-research, research and the methodology of the pedagogical experiment, which forms the empirical part of the dissertation. The article also describes the expected scientific benefits and benefits for the pedagogical practice.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vanek.pdfPlný text526,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26144

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.