Title: Dramatická výchova ve výuce hudební výchovy na druhém stupni základních škol
Other Titles: Drama techniques in music education in upper primary schools
Authors: Placrová, Eva
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Aschenbrenner Vít, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26944
Keywords: dramatická výchova;hudební výchova;drama;hudba;druhý stupeň;výuka;základní škola;mezipředmětové vztahy;rámcový vzdělávací program;pedagogika;didaktika;metodika;psychologie;vzdělávací cíle
Keywords in different language: drama education;music education;drama;music;teaching;primary school;cross-curricular relations;education program;pedagogy;didactics;methodology;psychology;educational objectives
Abstract: Práce se zabývá dvěma základními disciplínami, a sice dramatickou a hudební výchovou a jejich propojením během vyučování na druhém stupni základních škol. Cílem práce je poukázat na další možné metody a příznivý vliv využití dramatické výchovy během výuky na základní škole, a to nejen ve vztahu k dítěti, nýbrž i jako možnou efektivní podobu hudební výchovy pro učitele. Hudba a divadlo k sobě neodmyslitelně patří, proto symbióza obou předmětů, hudební a dramatické výchovy, tolik funguje. Bakalářská práce obecně seznamuje čtenáře s dramatickou výchovou, jejími metodami a technikami, následně pak formuluje její cíle. Podobně jako dramatická výchova, je nám přiblížena i výchova hudební, včetně všech jejích složek. Poslední kapitola se zabývá praktickým propojením těchto dvou uměleckých předmětů. Nabízí možné hry a cvičení, vhodné zejména pro druhý stupeň, popisuje již konkrétní aktivity. Téma otevírá novou cestu pro výuku hudební výchovy.
Abstract in different language: The thesis deals with two basic disciplines, namely drama and music education and their interconnection during teaching at the second level of elementary schools. The aim of the work is to point out other possible methods and the beneficial influence of the use of drama education during primary school education, not only in relation to the child, but also as a possible effective form of music education for teachers. Music and theater inherently belong to each other, so the symbiosis of both subjects, musical and dramatic education, works so much. The bachelor thesis generally introduces readers to dramatic education, it´s methods and techniques, and then formulates it´s goals. Like dramatic education, we are also brought closer to musical education, including all of its components. The last chapter deals with the practical interconnection of these two art objects. It offers possible games and exercises, especially suitable for the second stage, describing specific activities. The theme opens a new way for teaching music.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakakarska prace - Placrova Eva 2017.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Placrova_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce747,29 kBAdobe PDFView/Open
Placrova_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce492,3 kBAdobe PDFView/Open
Placrova_prubeh_obhajoby.jpgPrůběh obhajoby práce304,2 kBJPEGView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26944

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.