Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTaušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorToncarová, Helena
dc.contributor.refereeSkálová Petra, Ing. Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-5
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:37Z
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:06:37Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71788
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28083
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce je analýza a řízení nákladů a kalkulací podniku. Hlavním cílem této práce je analýza získaných dat za výrobní jednotku Plzeňsko a středisko těžba Kaznějovského lomu vhodně zvolenými metodami a na jejich základě vytvoření zhodnocení, popř. navržení doporučení pro další pozitivní vývoj. První část se zabývá teoretickým vymezením oblasti nákladů a kalkulací. Praktická část je soustředěna na představení společnosti LB Minerals, s.r.o., s bližším zaměřením na výrobní jednotku Plzeňska, v rámci níž je hlouběji analyzováno středisko těžba Kaznějovského závodu. Pro VJ byla sestavena horizontální a vertikální analýza. Činnosti provedené u analýzy střediska těžba lze rozdělit do dvou dílčích oblastí. První oblast se zabývá analýzou výkazů zisku a ztrát a plánů střediska, využita byla horizontální a vertikální analýza, nákladová kalkulace a metoda standardních nákladů. Druhá oblast obsahuje dva konkrétní návrhy pro zavedení nových technologií s nákladovým vyčíslením pro snížení nákladů a zvýšení efektivity v rámci střediska těžba Kaznějov s možností aplikace na celou VJ Plzeňsko.cs
dc.format86 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectřízení nákladůcs
dc.subjectnákladová kalkulacecs
dc.subjectvertikální a horizontální analýzacs
dc.subjectmetoda standardních nákladůcs
dc.subjectnákladová funkce a klasifikační analýza.cs
dc.titleAnalýza a řízení nákladů a kalkulací podnikucs
dc.title.alternativeAnalysis of cost management and calculations in the companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on cost and calculation analysis in concrete company. The main aim of the thesis is to perform an analysis of the date provided by the production unit Plzensko, specifically by the extraction centre of Kaznejov quarry using suitably chosen methods, and to create an overall evaluation or to suggest appropriate recommendations for a positive future company development from the results of these methods. The first part of the thesis is devoted to a theoretical definition of the cost and calculation domain. The practical part deals with the LB Minerals Ltd company introduction. Moreover, the production unit Plzensko and the extraction centre of Kaznejov quarry have been closely analysed here. The horizontal and vertical analyses have been compiled for this production unit, while the analyses performed for the extraction centre have been divided into two sections. The first one is focused on the profit and loss analysis and the plan management of the unit. The horizontal and vertical analyses, the cost calculation and the standard cost method have been utilized to achieve the aim described above. Moreover, the second section of the extraction centre analyses consists of two specific suggestions for new technology integration where the cost calculation for cost reduction and efficiency increment has been executed for the extraction centre of Kaznejov quarry. The suggested innovation might be applied for the entire production unit Plzensko.en
dc.subject.translatedcost managementen
dc.subject.translatedcost calculationen
dc.subject.translatedvertical and horizontal analysisen
dc.subject.translatedstandard cost methoden
dc.subject.translatedcost function and classification analysis.en
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Toncarova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
BP_PM_Toncarova_OP.PDFPosudek oponenta práce2,62 MBAdobe PDFView/Open
BP_Toncarova.PDFPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.