Title: Sociologie literatury: Rozbor dystopického díla The Hunger Games
Authors: Vinická, Karolína
Advisor: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28128
Keywords: sociologie literatury;utopie;dystopie;hunger games;stratifikace;moc
Keywords in different language: sociology of literature;utopia;dystopia;hunger games;stratification;executive power
Abstract: Bakalářská práce se zaměří na sociologický rozbor literárního díla The Hunger Games pojednávajícího o postapokalyptickém světě a společnosti. Konkrétně se jedná o dílo dystopického subžánru, který popisuje obraz možných budoucích společností z velmi negativního pohledu. Cílem bakalářské práce je popis fungování nově vzniklého systému v dystopickém literárním díle a jeho srovnání se sociologickými a sociálně filosofickými teoriemi které přehodnocují pojmy dystopie a utopie, které přednesl ve dvacátém století tzv. postmoderní a poststrukturalistický proud v sociálních vědách. Tento fenomén budu zkoumat prostřednictvím teoretických nástrojů sociologie literatury. Zaměřím se na to, jak funguje vytvořený fiktivní společenský systém a co nám vytvořená fikce, jakožto negativní mapa může říci o negativních trendech pozdní modernity. Budu se zajímat především o sociální stratifikaci a o otázku specifik výkonu moci v rámci dystopického společenského systému.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis aims at sociological analysis of a literary work called "The Hunger Games" dealing with the post-apocalyptic world and its society. The book is work of a dystopian literature subgenre, which describes potencial image of our future society in a very negative way. The aim of the bachelor´s thesis is to describe the running of the newly created system in the dystopical literary work and its comparison with the sociological and social philosophical theories, which re-evaluate the concepts of term "dystopia" and "utopia", that were introduced in by the so-called postmodern and the poststructural theories in the 20th century in the branch of social sciences. I will research this phenomenon through theoretical tools of sociology of literature. I will focus on the creative and fictive social system and what this designed fiction can tell us about negative trends of the postmodern. Above all, I will be interested in social stratification and issues of the specifics of the executive power in the dystopian social system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouciho_Vinicka.pdfPosudek vedoucího práce141,6 kBAdobe PDFView/Open
opbp_Vinicka.pdfPosudek oponenta práce172,04 kBAdobe PDFView/Open
Vinicka.PDFPrůběh obhajoby práce277,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.