Title: Metodika pro zvýšení efektu metod a technik průmyslového inženýrství prostřednictvím předem definovaných dat, informací a vzájemných vazeb metod a technik průmyslového inženýrství
Other Titles: Methodology for Increasing the Effects of the Methods and Techniques of Industrial Engineering through Pre-defined Data, Information and Interrelations of the Methods and Techniques of Industiral Enginnering.
Authors: Bárdy, Marek
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28405
Keywords: výroba;logistika;metody;průmyslové inženýrství;metodika;efekt.
Keywords in different language: manufacturing;logistics;methods;industrial engineering;methodology;effect.
Abstract: Disertační práce se zabývá návrhem metodiky pro zvýšení efektu metod průmyslového inženýrství. V práci je podrobně zpracovaná problematika v oblasti využití potřebných dat, informací a vazeb při aplikaci metod průmyslového inženýrství. Práce je koncipována tak, že z počátku je popsán současný stav zkoumané oblasti, na jejímž základě je konkretizována užší oblast výzkumu, která je předmětem této disertační práce. Na základě provedeného výzkumu byla metodika rozdělenou do dvou částí, které spolu přímo souvisí. První z nich je využití potřebných dat a informací metod průmyslového inženýrství pro dosažení vyšší efektu a druhá se zaměřovala na nalezení vzájemných vazeb metod průmyslového inženýrství. Práce končí ověřením navržené metodiky a definováním přínosů, které práce poskytuje jak v teoretické rovině, tak v oblasti praktického využití metodiky v průmyslových podnicích.
Abstract in different language: This thesis describes a design methodology for increasing the effectivity of methods of industrial engineering. It deals with issues relating to the use of necessary data, information and relationships in the application of industrial engineering methods. The thesis begins with a description of the current status of the study area, and then moves on to the narrower area of the research dealt with in this thesis. The methodology is divided into two directly related parts. The first is the use of necessary data and information from industrial engineering methods to achieve greater effectivity, and the second is focused on finding the interrelationships of industrial engineering methods. The thesis closes with a validation of the proposed methodology and a description of the benefits that it provides for both the theoretical and practical use of the methodology in industrial enterprises.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disertacni prace - final.pdfPlný text práce6,25 MBAdobe PDFView/Open
posudky Bardy.pdfPosudek oponenta práce307,18 kBAdobe PDFView/Open
zapis Bardy.pdfPrůběh obhajoby práce85,16 kBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Bardy.pdfPosudek vedoucího práce50,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28405

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.