Title: Studie problematiky zvyšování řezivosti nástroje při frézování feriticko-martenzitické oceli P91
Other Titles: Study of the increase of cutting power during milling ferritic-martensitic steel P91
Authors: Fulemová, Jaroslava
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28407
Keywords: poloměr zaoblení ostří;faktor symetričnosti;řezné síly;drsnost obrobeného povrchu;feriticko-martenzitická ocel p91
Keywords in different language: cutting edge radius;k-factor;cutting forces;roughness of machined surface;ferritic-martensitic steel p91
Abstract: Téma disertační práce je zaměřeno do oblasti zvyšování řezivosti nástroje pomocí úpravy ostří. Teoretická část práce ve svém úvodu definuje pojem mikro-geometrie břitu a popisuje význam úpravy ostří.Praktická část práce je orientována na experimentální studium vlivu jednotlivých úprav na měřitelné parametry řezného procesu, kterými jsou opotřebení řezného nástroje, řezné síly, drsnost obrobeného povrchu, tvar a hmotnost vznikajících třísek. Tato část práce je rozdělena do tří podkapitol a v každé z nich je řešen rozdílný soubor jevů. Cílem první podkapitoly je na základě variace řezných podmínek vybrat podmínky pro následující experimentální řešení. K těmto podmínkám budou vztahovány výsledky experimentů ostatních podkapitol. Druhá podkapitola pojednává o volbě vhodného poloměru zaoblení ostří. Volba poloměru zaoblení ostří je však limitována maximální axiální hloubkou řezu. Třetí podkapitola popisuje vliv proměnného faktoru symetričnosti ostří na výše specifikované měřitelné parametry řezného procesu. Na závěr je provedeno celkové shrnutí a diskuze výsledků. Přínosem práce je detailní analýza vlivu jednotlivých úprav ostří na řezný proces a stav obrobeného povrchu.
Abstract in different language: The Ph.D. thesis is focused on a topic which can be called Increasing of cutting tool power by cutting edge preparation. The theoretical part deals with definition of words like macro and micro-geometry and describes the importance of cutting edge preparation. Practical part is oriented on experimental study of the influence of different cutting edge preparation technologies on measurable parameter which is tool wear, cutting forces, surface roughness of machined workpiece, shape and weight of chips. This part of the thesis is divided into three subchapters and each of them is solved different set of phenomena. First subchapter solves the choice of cutting conditions for the cutting tool IN04S. The second subchapter deals with choosing appropriate cutting edge radius. The cutting edge radius is limited by value of maximal axial depth of cut. Last subchapter works with the influence of changing K-factor on above listed measurable parameters of cutting process. At the end there is done overall summary and discussion of results. The results of this Ph.D. thesis are analysis and evaluation of different cutting edge preparations on cutting process and state of machined surface.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni_prace_Fulemova.pdfPlný text práce8,77 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Fulemova.pdfPosudek vedoucího práce71,61 kBAdobe PDFView/Open
posudky Fulemova.pdfPosudek oponenta práce253,19 kBAdobe PDFView/Open
zapis Fulemova.pdfPrůběh obhajoby práce85,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28407

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.