Title: Valenční vlastnosti ruských sloves. Vypracování rusko-českého valenčního slovníku na základě textů z komerční sféry.
Other Titles: Valence features of Russian´s verbs. Elaboration of Russian-Czech valence dictionary base on texts of commercial sphere.
Authors: Bobyk, Tetyana
Advisor: Golčáková, Bohuslava
Referee: Urieová, Libuše
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2842
Keywords: Rusko-český valenční slovník;druhy slovníků;valence;komentář;stručná charakteristika VALLEXu 2.5
Keywords in different language: Russian-Czech valence dictionary;types of dictionaries;valence;commentary;brief characterstic of VALLEX 2.5
Abstract: Bakalářská práce má za úkol zpracovat valenční vlastnosti ruských sloves, tzn. zachytit komplexní informace o užití vybraných sloves ve větě. Bakalářská práce poskytuje informace o jednotlivých významech sloves a charakterizuje je za pomocí příkladů. Dále jsou v práci popsané různé druhy slovníků, které se využívají při překladu. Přílohu práce tvoří seznam zpracovaných textů z elektronického časopisu "Kompanija".
Abstract in different language: The main aim of bachelor thesis was to compose valence properties of selected Russian verbs, it means to describe complex information about using of selected verbs. Bachelor thesis provides information about particular meanings of verbs and shows it on examples. Bachelor thesis includes description of various types of dictionaries used for traslation. In Appendix there is a list of composed texts from electronical magazine "Kompanija".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tetyana Bobyk.pdfPlný text práce400,37 kBAdobe PDFView/Open
File0009.PDFPosudek vedoucího práce635,43 kBAdobe PDFView/Open
File0010.PDFPosudek oponenta práce386,1 kBAdobe PDFView/Open
File0011.PDFPrůběh obhajoby práce177,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2842

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.