Title: Skončení základních pracovněprávních vztahů
Other Titles: Termination of Basic Employment Relationship
Authors: Sladký, Petr
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28804
Keywords: zaměstnavatel;zaměstnanec;pracovní poměr;pracovní smlouva;skončení pracovního poměru;dohoda;výpověď z pracovního poměru;výpovědní důvody;výpovědní doba;ochranná doba;neplatnost skončení pracovního poměru;zdánlivé právní jednání;hromadné propouštění;odstupné;potvrzení o zaměstnání;posudek o pracovní činnosti;okamžité zrušení pracovního poměru;zrušení pracovního poměru ve zkušební době;jmenování;odvolání;odborová organizace;projednání;seznámení;spolurozhodování;dohoda o provedení práce;dohoda o pracovní činnosti;odstoupení od smlouvy.
Keywords in different language: employer;employee;employment relationship;employment contract;termination of employment relationship;agreement;notice of termination;reasons of termination;notice period;protective period;invalidity of employment termination;apparent legal action;mass dismissal of employees;severance/redundancy;confirmation of employment;reference letter;immediate termination of employment;termination of employment during probationary period;appointment;dismissal;union organization;negotiation;awareness;co-deciding;agreement to complete a job;contract to perform work;withdrawal from contract.
Abstract: Tato práce je soustředěna na problematiku právní úpravy skončení pracovního poměru a právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tato problematika představuje významnou část pracovního práva, které je věnována díky svým rozsáhlým společenským a ekonomickým důsledkům pro účastníky pracovněprávních vztahů, velká pozornost. Tato práce na téma "Skončení základních pracovněprávních vztahů" byla zpracována s cílem podat podrobný rozbor jednotlivých způsobů a možností skončení pracovního poměru, včetně právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr, a to z hlediska současné právní úpravy, jakož i z hlediska rozhodovací praxe soudů České republiky. Vedle toho jsou v práci zachyceny také vlivy rekodifikace soukromého práva, tj. dopady přijetí nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.), na právní úpravu skončení pracovního poměru. Práce je rozdělena do několika kapitol, kdy stěžejní část práce je věnována výpovědi, a to především výpovědi ze strany zaměstnavatele. Nemalá část práce je věnována podmínkám a následkům neplatného rozvázání pracovního poměru, včetně nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru plynoucích. Spory o neplatnost pracovního poměru patří vůbec mezi nečastější pracovněprávní spory, proto jsem považoval za nutné se tomuto tématu věnovat nejen z pohledu hmotněprávní úpravy, ale také z pohledu rozhodovací praxe soudů. Snahou bylo poukázat na nejčastější pochybení, kterých se smluvní strany (tj. jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé) při rozvázání pracovního poměru výpovědí dopouštějí, a které nezřídka vyvolají soudní spor. Z procesního hlediska práce podává pohled na procesní postavení účastníků pracovněprávního sporu. Mimo uvedené práce obsahuje také rozbor dalších způsobů skončení pracovního poměru, jako je okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době a dále také pak rozbor nové úpravy skončení dohod konaných mimo pracovní poměr dle novely zákoníku práce (zák. č. 205/2015 Sb.), která vstoupila v účinnost teprve od 01.10.2015. V neposlední řadě práce obsahuje také exkurz do právních úprav skončení pracovního poměru některých vybraných evropských zemí s porovnáním s naší úpravou. Porovnáním jednotlivých právních úprav s naší úpravou pak bylo inspirací pro závěrečný nástin možností úpravy de lege ferenda.
Abstract in different language: This thesis is focused on the issues concerning legal regulation of termination of employment relationship and legal relationships based on agreements to perform work outside the scope of employment. These issues represent a significant part of labour law to which a large attention is paid due to its extensive social and economic consequences for the parties of the employment relations. Therefore this thesis titled "Termination of Employment Relationship" was elaborated with the aim to present a detailed analysis of individual methods and options to terminate the employment relationship, including legal relationships based on agreements to work outside the scope of employment, both from the point of view of the current legislation as well as of the judicial practice of the Czech Republic courts. The thesis also describes influences of re-enactment of private law, i.e. impacts of enactment of the new Civil Code (Act No. 89/2012 Coll.), on legal regulation of termination of employment. The thesis is divided into several chapters, with the core part dealing with the notice of termination, particularly notice of termination served by the employer. A considerable part of the thesis deals with the conditions and consequences of invalid termination of employment relationship, including claims arising from invalid termination of employment relationship. Disputes concerning the invalidity of employment relationship belong actually to the most frequent labour disputes, therefore I considered necessary to pay attention to this topic not only from the point of view of substantive law but also from the point of view of the judicial practice (decision-making) of the courts. I tried to focus on showing the most frequent errors made by contracting parties (i.e. both the employees and the employers) on termination of employment relationship by notice which often result in litigation. From the procedural perspective the thesis offers a view of the procedural position of parties in the labour dispute. In addition to the above mentioned the thesis also contains an analysis of other methods of termination of employment relationship such as immediate termination of employment, termination of employment during probationary period, and an analysis of the new regulation of termination of agreements to work outside the scope of employment (amendment of the Labour Code - Act No. 205/2015 Coll.) which has come into force only since 01.10.2015. The thesis also contains a digression to legal regulations of termination of employment relationships is some selected European countries compared with the Czech legislation. Comparison of individual legal regulations with our legislation was an inspiration for the final outline of de lege ferenda regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sladky Petr Mgr_Rigorozni_prace.pdfPlný text práce956,86 kBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudek-1.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudek-2.pdfPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Mgr. Sladky Petr.pdfPrůběh obhajoby práce388,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28804

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.