Title: Lokální kontra nonlocální stavy ve FeTiO3 s 1s2pRIXS:Použití pro fotochemii
Local vs Nonlocal States in FeTiO3 Probed with 1s2pRIXS: Implications for Photochemistry
Authors: Hunault, Myrtille O.J.Y.
Khan, Wilayat
Minár, Jan
Kröll, Thomas
Sokaras, Dimosthenis
Zimmermann, Patric
Delgado-Jaime, Mario Ulises
De Groot, Frank M.F.
Citation: HUNAULT, M. O., KHAN, W., MINÁR, J., KRÖLL, T., SOKARAS, D., ZIMMERMANN, P., DELGADO-JAIME, M. U., DE GROOT, F. M. Local vs Nonlocal States in FeTiO3 Probed with 1s2pRIXS: implications for photochemistry. Inorganic chemistry, 2017, roč. 56, č. 18, s. 10882-10892. ISSN 0020-1669.
Issue Date: 2017
Publisher: American Chemical Society
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29263
ISSN: 0020-1669
Keywords: ilmenit, fotochemie, RIXS, přenos kov-kov náboje
Keywords in different language: ilmenite, photochemistry, RIXS, metal-metal charge transfer
Abstract: Předpokládá se, přenos náboje který umožňuje sběr slunečního světla oxidy železa a titanu pro fotokatalýzu, předpokládá přenos kov- kov (MMCT). Studovali jsme FeTiO3 jako modelovou instanci pro MMCT s 1s2pRIXS na hraně Fe K. Rozlišení XANES s vysokým rozlišením umožňuje rozlišit pět předních funkcí. Tři první zřetelné rysy RIXS jsou přiřazeny k elektrickým kvadrupolovým přechodům do lokalizovaných stavů Fe * 3d, které se přesunou do nižší energie pomocí 1s jádra. Výpočet multipletového pole v krystalovém poli potvrzují specifikaci dvojmocného železa. Příspěvek absorpce elektrického dipólu vlivem lokálního p-d míchání povoleného trigonálním zkreslením kationtového místa podporuje výpočty DFT a CFM. Dvě další ne-lokální funkce jsou přiřazeny elektrickým dipólům k přechodům na excitované Fe * 4p stavy smíšené se sousedními Ti 3d stavy. Srovnání s výpočty DFT demonstruje, že MMCT v ilmenitu je zvýhodněn hybridizací mezi Fe 4p a delokalizovanými orbitály Ti 3d přes O 2p orbitaly.
Abstract in different language: Metal−metal charge transfer (MMCT) is expected to be the main mechanism that enables the harvesting of solar light by iron−titanium oxides for photocatalysis. We have studied FeTiO3 as a model compound for MMCT with 1s2pRIXS at the Fe K-edge. The high-energy resolution XANES enables distinguishing five pre-edge features. The three first well distinct RIXS features are assigned to electric quadrupole transitions to the localized Fe* 3d states, shifted to lower energy by the 1s core−hole. Crystal field multiplet calculations confirm the speciation of divalent iron. The contribution of electric dipole absorption due to local p-d mixing allowed by the trigonal distortion of the cation site is supported by DFT and CFM calculations. The two other nonlocal features are assigned to electric dipole transitions to excited Fe* 4p states mixed with the neighboring Ti 3d states. The comparison with DFT calculations demonstrates that MMCT in ilmenite is favored by the hybridization between the Fe 4p and delocalized Ti 3d orbitals via the O 2p orbitals.
Rights: Plný text není přístupný.
© American Chemical Society
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
1s2pRIXS.pdf3,12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD