Title: Electronic structure of the dilute magnetic semiconductor G a 1- x M n x P from hard x-ray photoelectron spectroscopy and angle-resolved photoemission
Other Titles: ARPES studium elektronické struktury zředěného magnetického polovodiče Ga 1-x Mn x P
Authors: Keqi, Armela
Gehlmann, Mathias
Conti, Giuseppina
Nemšák, Slavomír
Rattanachata, Arunothai
Minár, Jan
Pluciński, Łukasz
Rault, Julien E.
Rueff, Jean Pascal
Scarpulla, Michael A.
Hategan, M.
Pálsson, Gunnar Karl
Conlon, Catherine S.
Eiteneer, D.
Saw, Alexander Y.
Gray, Alexander X.
Kobayashi, Keisuke
Ueda, Shigenori
Dubón, Oscar D.
Schneider, Claus Michael
Fadley, Charles S.
Citation: KEQI, A., GEHLMANN, M., CONTI, G., NEMŠÁK, S., RATTANACHATA, A., MINÁR, J., PLUCIŃSKI, Ł., RAULT, J. E., RUEFF, J. P., SCARPULLA, M. A., HATEGAN, M., PÁLSSON, G. K., CONLON, C. S., EITENEER, D., SAW, A. Y., GRAY, A. X., KOBAYASHI, K., UEDA, S., DUBÓN, O. D., SCHNEIDER, C. M., FADLEY, C. S. Electronic structure of the dilute magnetic semiconductor G a 1- x M n x P from hard x-ray photoelectron spectroscopy and angle-resolved photoemission. Physical Review B, 2018, roč. 97, č. 15, s. 1-7. ISSN 2469-9950.
Issue Date: 2018
Publisher: American Physical Society
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85045911256
http://hdl.handle.net/11025/30851
ISSN: 2469-9950
Keywords: ARPES, DMS, KKR
Keywords in different language: ARPES, DMS, KKR
Abstract: Byla zkoumána elektronická struktura zředěného magnetického polovodiče (DMS) Ga 0,98 Mn 0,02 P a ve srovnání s referenčním vzorkem neopjatého GaP, za použití rentgenové fotoelektronové spektroskopie (HXPS) a pevná rentgenová rentgenová spektroskopie (HARPES) při energiích přibližně 3 keV. Prezentujeme experimentální data, stejně jako teoretické výpočty, aby pochopili roli Mn dopantu při vzniku ferromagnetismu v tomto materiálu. Spektra na úrovni jádra a valenční spektra s úhlem rozděleným nebo úhlem jsou diskutovány. Konkrétně jsou experimentální data HARPESu porovnávána s volně elektronovým modelem konečného stavu výpočty a přesnější jednostupňovou teorii fotoemisí. Experimentální výsledky ukazují rozdíly mezi Ga 0,98 Mn 0,02 P a GaP v obou úhlech a v úhlu integrovaných valenčních spekter. Ga 0,98 Mn 0,02 P pásy jsou rozšířeny kvůli přítomnosti Mn nečistot, které narušují dlouhý rozsah translačního pořadí hostitelský GaP křišťál. Změny elektronové struktury vyvolané Mn jsou pozorovány v celém pásmu valence rozsah, včetně přítomnosti odlišného pásma nečistot blízkého maximálnímu pásmu valence DMS. Tyto experimentální výsledky jsou v dobré shodě s jednokrokovým výpočtem emisí a předcházejícím HARPESem studie Ga 0,97 Mn 0,03 As a GaAs [Gray a kol., Nat. Mater. 11, 957 (2012)], což demonstruje silnou podobnost mezi těmito dvěma materiály. Spektra na úrovni jádra Mn 2p a 3s také odhalují v podstatě stejný stav doping jak GaAs, tak GaP.
Abstract in different language: We have investigated the electronic structure of the dilute magnetic semiconductor (DMS) Ga0.98Mn0.02P and compared it to that of an undoped GaP reference sample, using hard x-ray photoelectron spectroscopy (HXPS) and hard x-ray angle-resolved photoemission spectroscopy (HARPES) at energies of about 3 keV. We present experimentaldata,aswellastheoreticalcalculations,tounderstandtheroleoftheMndopantintheemergenceof ferromagnetism in this material. Both core-level spectra and angle-resolved or angle-integrated valence spectra are discussed. In particular, the HARPES experimental data are compared to free-electron final-state model calculations and to more accurate one-step photoemission theory. The experimental results show differences between Ga0.98Mn0.02P and GaP in both angle-resolved and angle-integrated valence spectra. The Ga0.98Mn0.02P bands are broadened due to the presence of Mn impurities that disturb the long-range translational order of the host GaP crystal. Mn-induced changes of the electronic structure are observed over the entire valence band range, including the presence of a distinct impurity band close to the valence-band maximum of the DMS. These experimental results are in good agreement with the one-step photoemission calculations and a prior HARPES study of Ga0.97Mn0.03As and GaAs [Gray et al., Nat. Mater. 11, 957 (2012)], demonstrating the strong similarity between these two materials. The Mn 2p and 3s core-level spectra also reveal an essentially identical state in doping both GaAs and GaP.
Rights: © American Physical Society
Appears in Collections:OpenAire
Články / Articles (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
KGC+18_GaMnP_PRB_97_155149_2018.pdf2,76 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30851

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD