Title: alpha-GeTe and (GeMn)Te Semiconductors: a New Paradigm for Spintronics
Other Titles: α-GeTe a (GeMn) Te polovodiče: nová paradigma pro spintroniku
Authors: Krempaský, j.
Springholz, Gunther
Minár, Jan
Dil, Jan Hugo
Citation: KREMPASKÝ, j., SPRINGHOLZ, G., MINÁR, J., DIL, J.H. alpha-GeTe and (GeMn)Te Semiconductors: a New Paradigm for Spintronics. In APCOM 2018. Strbske Pleso: American Institute of Physics Inc., 2018. s. 2-11. ISBN 978-0-7354-1712-0 , ISSN 0094-243X.
Issue Date: 2018
Publisher: American Institute of Physics Inc.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85051846863
http://hdl.handle.net/11025/30852
ISBN: 978-0-7354-1712-0
ISSN: 0094-243X
Keywords: ARPES, KKR, spintronika
Keywords in different language: ARPES, KKR, Spintronics
Abstract: GeTe je nejjednodušší známý binární feroelektrický polovodič s úzkým pásmem. Nižší než 700 K předpokládá nesentrosymmetrickou rohomedickou strukturu, ve které je vytvořen elektrický dipól vzhledem k relativní Ge / Te podtlakový posun ve směru [111]. Feroelektrická polarizace je výsledkem asymetrických poloh Ge a Te atomů v tomto směru a zajišťuje, že systém má dobře definovanou osu pro rozdělení symetrie, což vede k obří rozebírání rozebíratelné struktury pásma Rashby. Zpráva o prvotřídních výpočtech naznačuje, že velké rozměry mřížky zodpovědné za feroelektrické uspořádání jsou také nejvýznamnější složkou pro obra Rashba-spin-dělení. Zkontrolujeme experimentální ověření tohoto obřího rozštěpení typu Rashba a zobrazíme hlavní výsledky (GeMn) Te jsou nové paralelní multiferoické polovodiče s magnetoelektickými vlastnostmi, nabízející široké možnosti pro navrhování spintronických materiálů.
Abstract in different language: GeTe is the simplest known binary ferroelectric semiconductor with a narrow band gap. Below 700 K it assumes a non-centrosymmetric rhombohedral structure in which an electric dipole is formed due to a relative Ge/Te sublattice displacement along the [111] direction. Ferroelectric polarization results from asymmetric positions of Ge and Te atoms along that direction and ensures that the system possess a well-defined axis for symmetry breaking, resulting in a giant Rashba-type spin splitting of the bulk band structure. We report on first-principle calculations which indicate that the large lattice distortion responsible for the ferroelectric order is also the most significant ingredient for the giant Rashba-type spin-splitting. We review the experimental verification of this giant Rashba-type splitting and show the main results proving that (GeMn)Te is a new paradigm multiferroic semiconductor with magnetoelectic properties, offering broad opportunities for spintronics materials design.
Rights: Plný text není přístupný.
© American Institute of Physics Inc.
Appears in Collections:OpenAire
Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
KMSD18_APCOM_GeTe_krempask2018.pdf1,86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD