Title: Price policy of accommodation services as an important part of revenue management in the central Šumava mountains
Other Titles: Cenová politika jako důležitá součást revenue managementu ubytovacích zařízení v centrální Šumavě
Authors: Hruška, Zdeněk
Hinke, Jana
Citation: HRUŠKA, Z., HINKE, J. Price policy of accommodation services as an important part of revenue management in the central Šumava mountains. Geografický časopis, 2018, roč. 70, č. 4, s. 335-349. ISSN 0016-7193.
Issue Date: 2018
Publisher: Institute of Geography of the Slovak Academy of Science
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85059983913
http://hdl.handle.net/11025/30935
ISSN: 0016-7193
Keywords: ekonomická výkonnost podniku, marketing, revenue management ubytovacích zařízení, maximalizace tržeb, centrální Šumava
Keywords in different language: economic performance of a business, marketing, revenue management of accommodation facilities, takings maximization, central Šumava mountains
Abstract: Příspěvek prezentuje výsledky kvalitativního a kvantitativního výzkumu o revenue managementu ubytovacích zařízení v centrální Šumavě. Cílem příspěvku je nejprve analyzovat aktuální stav realizace revenue managementu u ubytovacích zařízeních v této části Šumavy a následně formulovat optimalizační opatření, která povedou k maximalizaci tržeb a tím pádem v konečném důsledku i zisku. Pro tyto účely byl proveden výzkum u 58 ubytovacích zařízení a u 642 návštěvníků této části Šumavy. V příspěvku je nejprve revenue management vymezen v teoretické rovině a následně je přistoupeno k praktickým aplikacím. Pro účely výzkumu mezi ubytovacími zařízením bylo nutno provést klasifikaci období s různou elasticitou a velikostí poptávky po ubytování v této oblasti v rámci kalendářního roku. Výsledky výzkumu přináší důležité poznatky, kdy více jak polovina ubytovacích zařízení nerealizuje efektivní revenue management a to dokonce ani v základním pojetí, to znamená diferenciací cen. V této souvislosti byl proveden další výzkum mezi návštěvníky Šumavy (konkrétně návštěvníky Turnerovy chaty, jež je jedním z nejnavštěvovanějších míst Šumavy), který přinesl podklady pro proces optimalizace tržeb. Příspěvek přináší rovněž poznatky, jak realizovat komplexní revenue management ubytovacích zařízení, a to nejen v této části České republiky, ale po příslušných modifikacích i v ostatních oblastech národní i mezinárodní úrovně. Z příspěvku vyplývá, že revenue management ubytovacích zařízení je složitý proces, který je spojen jak s finančním řízením podniku, tak s marketingem a mikroekonomickou teorií. Primárním východiskem úspěšného revenue managementu pak musí být nabídnout a prodat správnou službu, ve správný čas, ve správném množství (počet nocí a pokojů), správnému zákazníkovi a za správnou cenu. Pouze realizace efektivního a komplexního revenue managementu může zajistit maximalizaci ekonomické výkonnosti ubytovacího zařízení v dlouhodobém horizontu.
Abstract in different language: The aim of this paper is, firstly to analyze the current state of price policy (as an important part of revenue management) implemented in accommodation facilities in the central Šumava mountains, and secondly to define the optimization measures leading to the maximization of the takings and the profit as the final result. Research at 58 accommodation facilities and 642 visitors of this part of the Šumava mountains was performed for these reasons. The research results bring important knowledge when more than a half of accommodation facilities do not implement an efficient price policy, not even in the basic form which means price differentiation. Related to this, other research was performed among the visitors of the Šumava mountains, which brought the basis for the takings optimization process. The paper also presents knowledge how to implement the complex price policy in accordance with the principles of revenue management in accommodation facilities not only in this part of the Czech Republic but after some modifications in other areas on the national and international level. The paper shows that the revenue management of accommodation facilities is a complicated process which is linked to the financial management of a business as well as marketing and micro-economic theory.
Rights: Plný text není přístupný.
© Institute of Geography of the Slovak Academy of Science
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
01071229Hruska, Hinke.pdf889,92 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD