Title: Vývoj a současný stav cukrovarnictví v oblasti Austrálie a Oceánie
Other Titles: Development and current state of sugar production capacities in Australia and oceanina area
Authors: Smutka, Luboš
Hinke, Jana
Pulkrábek, Josef
Citation: SMUTKA, L., HINKE, J., PULKRÁBEK, J. Vývoj a současný stav cukrovarnictví v oblasti Austrálie a Oceánie. Listy cukrovarnické a řepařské, 2018, roč. 134, č. 12, s. 415-419. ISSN 1210-3306.
Issue Date: 2018
Publisher: Vuc Praha
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30947
ISSN: 1210-3306
Keywords: Austrálie, Oceánie, cukr, cukrovar, výroba, kapacita, provoz.
Keywords in different language: Australia, Oceania, sugar, sugar plant, production, capacity, operation.
Abstract: Článek se zabývá výrobou cukru a dostupnými výrobními kapacitami v Oceánii a Austrálii. Cílem tohoto článku je zjistit současný stav výrobních kapacit na regionální úrovni resp. v jednotlivých oblastech. Je specifikována úroveň produkce (cca 5,2 mil. tun cukru ročně, resp. téměř 40 mil. tun cukrové třtiny za rok) a jeho vývoj (cca 0,8% růst objemu výroby cukru za rok). Pozornost je věnována také výrobním kapacitám (31 rafinerií cukru s instalovaným denním výkonem 300 000 m3 cukrové třtiny denně) a jejich koncentrace (HHI 2203, tj. Vysoká úroveň tržní koncentrace). Zajišťují se nejdůležitější hráči působící na regionálním trhu. Austrálie dominuje výrobním kapacitám regionu (cca 91% v rámci regionu). Výroba cukru v regionu je relativně koncentrovaná. Jen málo společností ovládá významnou část výroby a instalovaných výrobních kapacit. Analýza také ukázala významný potenciál ke zvýšení výrobních kapacit (2 nové rafinérie jsou ve výstavbě a jejich odhadovaná kapacita je téměř 22 000 t cukrové třtiny denně) a zejména vývozní kapacity v regionu (současný objem vývozu činí 3,5-4 mil. t za rok). Jedním z negativních rysů ovlivňujících produkci cukru v regionu je volatilita počasí; časté cyklóny a sucha měly negativní vliv na objem výroby.
Abstract in different language: The article deals with sugar production and available production capacities in Oceania and Australia. The aim of this article is to identify the current state of production capacities at the regional level and its individual areas. The level of production (cc 5.2 mil. t of sugar per year, or rather almost 40 mil. t of sugar cane per year) and its development (cc 0.8% sugar production volume growth per year) is specified. Attention is also paid to production capacities (31 sugar refineries with the installed daily capacity of cc 300,000 t of sugar cane per day) and their concentration (HHI 2203 i.e. high level of market concentration). The most important players operating on the regional market are identified. Australia dominates the production capacities of the region (cc 91% within the region). Sugar production within the region is relatively concentrated. Only a few companies control a significant portion of production and installed production capacities. The analysis also showed a significant potential to increase production capacities (2 new refineries are under construction and their estimated capacity is nearly 22,000 t of sugar cane per day) and especially export capacities within the region (current export volume is 3.5–4 mil. t per year). One negative feature affecting sugar production in the region is weather volatility; frequent cyclones and droughts have had a negative effect on the volume of production.
Rights: Plný text není přístupný.
© Vuc Praha
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Autralie,Oceanie.pdf4,19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30947

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD