Title: Accounting and Tax Specifics of Selected Ecclesiastical Institution
Other Titles: Účetní a daňová specifika vybrané církevní instituce
Authors: Černá, Marie
Hejduková, Pavlína
Krešová, Jozefína
Citation: ČERNÁ, M., HEJDUKOVÁ, P., KREŠOVÁ, J. Accounting and Tax Specifics of Selected Ecclesiastical Institution. Trendy v podnikání, 2018, roč. 8, č. 3, s. 82-90. ISSN 1805-0603.
Issue Date: 2018
Publisher: Vydavatelství ZČU v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/30948
ISSN: 1805-0603
Keywords: účetnictví;církevní instituce;neziskové organizace;nevládní organizace;daně
Keywords in different language: accounting;ecclesiastical institution;nonprofit organization;NGOs;taxes
Abstract: Předkládaný článek se zabývá hospodářskými aktivitami církevní organizace. Autorky se zaměřují zejména na účetní a daňová specifika vybrané organizace, na oblasti odlišné od podnikové praxe. Článek popisuje aktuální pozici církevních institucí v rámci národní ekonomiky a legislativní rámec limitující aktivity církevních právnických osob. V souvislosti se stanoveným cílem jsou vysvětleny účetní a daňové aspekty aktivit církevních organizací. Hlavním cílem článku je identifikace slabých míst ve dvou výše uvedených oblastech na příkladu zvolené církevní instituce (farnosti) a návrh změn vedoucích k efektivnějšímu zajištění činností sledované organizace v oblasti účetnictví a daní. K identifikaci slabých míst použily autorky metodu literární rešerše, kvalitativního výzkumu (polostrukturovaný rozhovor) a detailní analýzy interních dokumentů analyzované společnosti, navrhly způsob práce s informacemi v uvedených oblastech a doporučily řešení, které bude farností v budoucnu využito.
Abstract in different language: Conducted article deals with the issue of ecclesiastical institutions. Authors are focused specifically on accounting and tax treatment of such institutions that differ in many areas from corporate practices. The article describes current position of ecclesiastical institutions in the national economy and legislative framework related to providing activities as the religious legal person. Then the accounting and tax aspects of these entities are explained in relation to the article objective. The main objective of conducted article is to identify the weak points in two mentioned areas using the example of selected ecclesiastical institution (parish) and recommend changes leading to more efficiency in activities currently provided by the organization in the accounting and tax area. Authors used methods of literary research, qualitative research (semistructured interviews) and deep analysis of internal financial documents of analyzed organization to be able to identify weak points, asses their threatment and propose final solution that will be further implemented and used by the parish.
Rights: © Vydavatelství ZČU v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
11_Cerna_Hejdukova_Kresova.pdf297,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD