Title: Návrh postupu likvidace kolejového vozidla a zpětné využití jeho podsystémů
Other Titles: Proposal of the rail vehicle disposal process and re-use of its subsystems
Authors: Černý, Patrik
Advisor: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Mentlík Václav, Prof. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32478
Keywords: kolejové vozidlo;tramvaj;legislativa;environmentální dopady;životní cyklus;likvidace;zpětné využití
Keywords in different language: rolling stock;tram;legislation;environmental impacts;life cycle;disposal;reuse
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na environmentální dopady spojené s oblastí kolejových vozidel. V práci je shrnuta základní legislativa týkající se ochrany životního prostředí a legislativa související s likvidací kolejového vozidla. Další část je věnována environmentálním dopadům kolejového vozidla během jednotlivých fází jeho životního cyklu, s detailnějším zaměřením na materiálové složení a výrobní procesy. Následující část uvádí návrh likvidace kolejového vozidla. Poslední část práce je věnována zpětnému využití podsystémů, včetně návrhu na vylepšení.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on environmental impacts connected to the field of rolling stocks. The thesis summarizes the basic environmental protection legislation and legislation related to the disposal of the rolling stock. Next part is dedicated to the environmental impacts of the rolling stock during individual phases of its life cycle, with the focus on the material composition and manufacturing processes. The following part introduces proposal of disposal process of the rolling stock. The last part is devoted for the reusability of subsystems including suggestion to improvement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Cerny.pdfPlný text práce4,74 MBAdobe PDFView/Open
075038_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,04 kBAdobe PDFView/Open
075038_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce328,8 kBAdobe PDFView/Open
075038_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32478

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.