Title: Teoretický popis tuhých roztoků nitridů a boridů přechodových kovů
Authors: Matas, Martin
Advisor: Houška Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kos Šimon, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32829
Keywords: ab-initio výpočty;tuhé roztoky;formovací energie;nitridy kovů;hfn
Keywords in different language: ab-initio calculations;solid solutions;formation energy;metal nitrides;hfn
Abstract: Práce za pomoci teorie funkcionálu hustoty modeluje nitridy a diboridy přechodových kovů (Y, Ho, Hf, Ta, Mo). Jsou nalezeny optimální parametry výpočtů a optimální metodologie zpracování hrubých dat. Je identifikován postup, s jakým lze dosáhnout výsledků standardní přesnosti i pro hůře proveditelné výpočty s magnetickými kovy vzácných zemin. Po optimalizaci metodologie jsou určeny preferované krystalické struktury, formovací energie a objemové moduly pružnosti nitridů a boridů jednotlivých kovů. U nitridů s kubickou strukturou jsou určeny další základní mechanické vlastnosti (složky tenzoru pružnosti, moduly pružnosti v tahu a ve smyku, Poissonovo číslo). Pozornost je věnována tuhým roztokům nitridů uvedených prvků, prozkoumána je jejich směšovací energie (která silně závisí na rozložení atomů jednotlivých prvků), z ní plynoucí stabilita, a v případě roztoků s kubickou strukturou i výše uvedené mechanické vlastnosti. Je zjištěna například vyšší formovací energie nitridů prvků ze sloupců periodické tabulky s vyššími čísly. Tato monotónní závislost je v souladu s výsledky provedených experimentů a lze ji využít při ladění vlastností nových materiálů.
Abstract in different language: Nitrides and borides of transition metals (Y, Ho, Hf, Ta, and Mo) are investigated by density-functional theory calculations. Suitable calculation parameters and optimum methodology of processing the raw data are identified. A new approach to modelling of magnetic rare-earth metal compounds (allowing one to achieve a standard exactness despite the magnetism) is proposed and its promising results are shown. Then, preferred crystal structures are found and formation energies and bulk moduli of individual nitrides and borides are calculated. For cubic nitrides, also other mechanical properties (elastic tensor, Young and shear moduli, and Poisson's ratio) are determined. Mixing energy of metal nitride solid solutions (heavily dependent on the distribution of individual metal atoms in the lattice), the resulting stability, and in the case of cubic solutions also the aforementioned mechanical properties, are investigated as well. The results show that, for example, metal nitride forming energy significantly increases with the group number of the metal in the periodic table. This monotonic trend can be used in design of materials with desired properties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
MatasDP_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce655,04 kBAdobe PDFView/Open
MatasDP_oponent.pdfPosudek oponenta práce2,58 MBAdobe PDFView/Open
MatasDP_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce216,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32829

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.