Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaňka, Lukáš
dc.contributor.refereeSkořepa Ladislav, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.refereeVacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-3-9
dc.date.accessioned2019-03-18T08:42:27Z-
dc.date.available2009-10-30
dc.date.available2019-03-18T08:42:27Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-8-31
dc.identifier64447
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33618
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá konceptem regionálního managementu, jakožto rozvojového konceptu, který je chápán jako nástroj pro zefektivnění strategického regionálního plánování a spolupráce regionálních aktérů. V teoretické části práce je nastíněn vývoj od tradičního regionálního plánování k regionálnímu managementu a následně je koncept regionálního managementu teoreticky definován. Dále jsou uvedeny jeho cíle, úkoly a další charakteristiky, které ovlivňují jeho úspěšnou realizaci. Jelikož se tento koncept zrodil v německy hovořících zemích v 90. letech 20. století, je v rámci empirické části práce zkoumána jeho aplikace v podmínkách Svobodného státu Bavorsko. Nejprve je uveden přehled o stavu aplikace tohoto konceptu, který je doplněn zpracováním třech případových studií (příkladů dobré praxe), které prezentují příklady úspěšné aplikace konceptu regionálního managementu. Následně jsou stručně shrnuty bavorské zkušenosti s regionálním managamentem. Další kapitola empirické části se věnuje aplikaci myšlenek konceptu regionálního managementu v podmínkách České republiky. Ty lze v českých podmínkách využívat zejména na mikroregionální úrovni. Stěžejním bodem předložené disertační práce je výzkum autora prostřednictvím dotazníkového šetření, které bylo provedeno jak v České republice, tak ve Svobodném státu Bavorsko. Na základě výsledků dotazníkového šetření je provedena srovnávací analýza českých a bavorských zkušeností s aplikací konceptu regionálního managementu. Následně je provedeno kritické shrnutí výsledků a jsou identifikovány klíčové problémy regionálního managementu, se kterými se v současné době potýkají organizace regionálního managementu na území České republiky. V závěru empirické části jsou uvedeny návrhy řešení identifikovaných klíčových problémů, které vychází z bavorských zkušeností s realizací konceptu regionálního managementu. Tyto návrhy mohou zároveň sloužit jako doporučení pro zlepšení aplikace myšlenek regionálního managementu v podmínkách České republiky.cs
dc.format153 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectregionální managementcs
dc.subjectkonceptcs
dc.subjectpříklady dobré praxecs
dc.subjectbavorskocs
dc.subjectčeská republikacs
dc.titleStrategický management v rozvoji regionů a městcs
dc.title.alternativeStrategic management in the development of regions and citiesen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe dissertation thesis deals with the concept of regional management as a development concept, which is seen as an instrument for streamlining the strategic regional planning and cooperation of regional actors. The theoretical part of the thesis outlines the development from traditional regional planning to regional management and afterwards the concept of regional management is theoretically defined. The objectives, tasks and other characteristics that affect its successful realization are also mentioned. Because this concept was born in the German-speaking countries in the 1990s, the application of this concept in the conditions of the Free State of Bavaria is examined within the empirical part of the thesis. The first empirical part describes the actual state of application of this concept, which is complemented by three case studies (examples of best practice). These case studies show the successful application of the concept of regional management. Subsequently, there is a summary of Bavarian experience with regional management. Another chapter of the empirical part deals with application of ideas of the concept of regional management in the conditions of the Czech Republic. These ideas can be used in the Czech Republic especially at the microregional level. The main part of the dissertation thesis is the author's research through a questionnaire survey, which was done in the Czech Republic and in the Free State of Bavaria. Based on the results of the questionnaire survey, a comparative analysis of the Czech and Bavarian experience with the application of the concept of regional management is carried out. Subsequently, trough the critical summary of the results are identified the key problems of regional management in the Czech republic, which were faced by the Czech organizations of regional management. The conclusion of the empirical part shows some proposals for solving the identified key problems, which are based on the Bavarian experience with the application of the concept of regional management. These proposals could be seen as recommendations for improving the application of ideas of the concept of regional management in the conditions of the Czech Republic.en
dc.subject.translatedregional managementen
dc.subject.translatedconcepten
dc.subject.translatedbest practiceen
dc.subject.translatedbavariaen
dc.subject.translatedczech republicen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017_disp_kanka_final.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta DisP Ing. Lukase Kanky (doc. Skorepa).pdfPosudek vedoucího práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta DisP Ing. Lukase Kanky (doc. Vacek).pdfPosudek oponenta práce2,46 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DisP_Lukas Kanka.pdfPrůběh obhajoby práce1,62 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.