Title: Postoje středoškolských učitelů k výuce české literatury padesátých let
Other Titles: The attitude of secondary school teachers towards teaching of Czech literature of the 1950s
Authors: Königsmarková, Jana
Citation: KÖNIGSMARKOVÁ, J. Postoje středoškolských učitelů k výuce české literatury padesátých let. Jazyk - literatura - komunikace, 2015, roč. 4, č. 2, s. 55-62. ISSN 1805-689X.
Issue Date: 2015
Publisher: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/33783
ISSN: 1805-689X
Keywords: česká literatura 50. let;učitelské prekoncepty;didaktika literatury;ISCED 3;kvalitativní výzkum
Keywords in different language: czech literature of the 1950s;teachers’ preconceptions;methodology of teaching literature;ISCED 3;qualitative study
Abstract: Příspěvek představuje výsledky pilotního kvalitativního šetření, které si kladlo za cíl prověřit přístupy učitelů k výuce české literatury 50. let 20. století na vyšším stupni sekundárního vzdělávání. Zabývá se postoji učitelů k výuce daného tématu na podkladu jejich prekonceptů vširším kontextu jejich osobních didaktik; sleduje mimo jiné okolnosti procesu didaktické transformace konkrétních autorů a děl v učivo, preferované metody výuky a další. Příspěvek se pokouší postihnout, jak prekoncepty učitelů ovlivňují konkrétní pojetí výuky tohoto stále poněkud kontroverzního tématu.
Abstract in different language: The paper presents the results of a pilot qualitative study dealing with approaches of teachers towards teaching Czech literature of the 1950s at the upper-secondary school (ISCED 3). The paper aims to identify the preconceptions of selected teachers about the topic in question; this is done in the context of their personal teaching styles (reasons for the didactic transformation of selected authors or works, preferred teaching methods etc.). Moreover, the paper aims to clarify how the teachers’ preconceptions influence their teaching of the topic that is still perceived as somewhat controversial.
Rights: Plný text není přístupný.
© Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Appears in Collections:Články / Articles (KČJ)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
jlk_2_2015.pdf2,63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD