Title: Obsah předmětu Aplikované pohybové aktivity ve výuce studentů tělesné výchovy
Other Titles: The content proposal of subject Fundamentals of adapted physical activities for P.E. students
Authors: Baloun, Ladislav
Advisor: Čepička, Ladislav
Referee: Knappová, Věra
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3446
Keywords: aplikované pohybové aktivity;Základy aplikovaných pohybových aktivit;osoby se specíálními vzdělávacími potřebami;osoby se zdravotním postižením;integrace;standardy odborné znalosti;srovnání;obsahy předmětů
Keywords in different language: adapted physical activities;Fundamentals of adapted physical activities;persons with special educational needs;persons with disabilities;integration;standards of professional knowledge;comparison;content of subject
Abstract: Diplomová práce s názvem Návrh obsahu předmětu Základy aplikovaných pohybových aktivit je ve své teoretické části zaměřena na charakteristiku vědní oblasti aplikované pohybové aktivity a legislativní oporu pro její výuku, dále pak na definici a význam socializačních procesů v životě osob s postižením. V praktické části je práce zaměřena za prvé na problematiku standardů odborné znalosti, především jde o definování si standardů pro předmět Základy aplikovaných pohybových aktivit. Za druhé se porovnávali tři obsahy předmětů z českých univerzit, které jsou zaměřeny na pohybové aktivity osob se speciálními vzdělávacími potřebami, z tohoto srovnání se následně vytvořila velká část návrh obsahu předmětu Základy aplikovaných pohybových aktivit. Diplomová práce by měla napomoci při tvorbě obsahu předmětu Základy aplikovaných pohybových, který se zavede do vyučovacích programů na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni od školního roku 2012/2013.
Abstract in different language: The first section of this diploma thesis - The content proposal of the subject Fundamentals of adapted physical activities - is focused on theoretical characterization of the subject applied physical activities and it?s legal framework. Further objective of this section is a definition of socializing processes, emphasizing it?s importance in a life of people with disabilities. Practical section of this thesis is divided in two parts. The first part is concentrated on the issue of standards of professional knowledge, mainly on a definition of standards for the subject Fundamentals of applied physical activities. The goal of the second part is a comparison of three subjects focused on physical activities of people with special educational needs from different universities. Main result of this comparison is formation of a content proposal of the subject Fundamentals of applied physical activities. This diploma thesis should help in creation of content of the subject Fundamentals of applied physical activities, which will be introduced at the Pedagogical Faculty of University of West Bohemia in the academic year 2012/2013.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Baloun.pdfPlný text práce843,56 kBAdobe PDFView/Open
BALOUN VP.tifPosudek vedoucího práce6,16 MBTIFFView/Open
BALOUN OP.tifPosudek oponenta práce5,81 MBTIFFView/Open
BALOUN.tifPrůběh obhajoby práce2,37 MBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3446

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.