Title: Influence of Temperature Compensation for Evaluation by Continuous Scanning
Other Titles: Vliv tepelných kompenzaci při kontinuálním scaningu
Authors: Melichar, Martin
Kubátová, Dana
Kutlwašer, Jan
Citation: MELICHAR, M., KUBÁTOVÁ, D., KUTLWAŠER, J. Influence of Temperature Compensation for Evaluation by Continuous Scanning. In: ACM International Conference Proceeding Series. Singapore: Association for Computing Machinery, 2018. s. 78-81. ISBN 978-1-4503-6458-4.
Issue Date: 2018
Publisher: Association for Computing Machinery
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85055469522
http://hdl.handle.net/11025/34949
ISBN: 978-1-4503-6458-4
Keywords: Teplotní kompenzace;měření CMM;kontaktní scanování
Keywords in different language: Temperature compensation;measurement;CMM;scanning
Abstract: Článek popisuje experimentální ověření vlivu teplotní kompenzace na CMM stroje. Pro potvrzení počáteční teoretické úvahy byl proveden experiment - opakované vyhodnocení referenční složky. Získané hodnoty pak byly použity jako vstup pro vyhodnocení shody měřidel / strojů. Vzhledem k opakovaným měřením a dostatečnému počtu hodnot je možné popsat charakteristiky pomocí Gaussova normálního rozdělení. Závěr Článek stanoví hranici přesnosti praktických aplikací pro kontaktní skenování CMM
Abstract in different language: The paper describes the experimental verification of the influence of temperature compensation for the CMM machines. To confirm the initial theoretical consideration an experiment was carried out - repeated evaluation of a reference component. The obtained values were then used as an input for evaluating the conformity of gauges / machines. Due to the repeated measurements, and a sufficient number of values it is possible to describe the characteristics by the Gaussian normal distribution. Conclusion The article sets a limit on the accuracy of practical applications for contact CMM scanning
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© Association for Computing Machinery
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
p78-Melichar.pdf300,33 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/34949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD