Title: Correction of oblique-angle oscillation for laser doppler vibrometry
Other Titles: Korekce oblique-angle oscillation pro laserový doppler vibrometry
Authors: Kindl, Vladimír
Kavalír, Tomáš
Sika, Jiří
Křížek, Michal
Citation: KINDL, V., KAVALÍR, T., SIKA, J., KŘÍŽEK, M. CORRECTION OF OBLIQUE-ANGLE OSCILLATION FOR LASER DOPPLER VIBROMETRY. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, 2019, roč. 21, č. 4, s. 75-80. ISSN 1335-4205.
Issue Date: 2019
Publisher: University of Zilina in Edis
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85073143999
http://hdl.handle.net/11025/35950
ISSN: 1335-4205
Keywords: laser;doppler.vibrometrie;měření;prototyp;korekce šikmého úhlu
Keywords in different language: laser;doppler.vibrometry;measurement;prototype;oblique-angle;corre
Abstract: Příspěvek popisuje navrženou korekční metodu pro vyhodnocení vibrací pro laserovou dopplerovou vibrometrii měřenou pod různými úhly. Krátce popisuje klíčový matematický přístup, přičemž povrch analyzovaného objektu je referenční rovinou a uvádí praktický příklad správné aplikace metody. Navrhovaná korekční metoda je prakticky ověřena laboratorním měřením vlastních kmitočtů a tvarů vibrací skříně vysokonapěťového transformátoru. Výsledky jsou dále porovnány s referenčním měřením pomocí kalibrovaných akcelerometrů.
Abstract in different language: The paper proposes a correction method of the oblique-angle vibration for laser doppler vibrometry. It briefly discusses the key mathematical approach considering the surface of the analysed object to be a reference plane and gives a practical example of the method proper application. The proposed correction method is practically verified by laboratory measurement of natural frequencies and mode shapes for vibrations of high voltage transformer housing. The results are further compared to equivalent accelerometer measurement
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© University of Zilina in Edis
Appears in Collections:Články / Articles (RTI)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kindl.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/35950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD