Title: Ochrana investic v době post-achmea: Lze očekávat transatlantickou rozštěpenost ochrany investic?
Other Titles: Post-achmea investment protection: Can the transatlantic split of investment protection be expected?
Authors: Mach, Tomáš
Citation: MACH, T. Ochrana investic v době post-achmea: Lze očekávat transatlantickou rozštěpenost ochrany investic?. Obchodní právo, 2019, roč. 28, č. 10, s. 18-33. ISSN 1210-8278.
Issue Date: 2019
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36079
ISSN: 1210-8278
Keywords: Ochrana investic;BIT;Achmea;rozhodnutí Achmea
Keywords in different language: Investment protection;BITs;Achmea;Achmea decision
Abstract: Předmětem tohoto článku je analýza rozhodnutí CJEU ve věci Achmea z pohledu objektivu zákona o přímých zahraničních investicích podle dvoustranných investičních smluv. Tato část se kriticky zabývá koncepčními otázkami, které jsou zřejmé, když se pokoušíme považovat závazné BIT INTRA-EU za neplatné pod vlivem rozhodnutí Achmea. Tento článek shrnuje existující arbitrážní rozhodnutí založená na ICSID a ECT, které se zabývaly problémem Achmea. Kromě toho se tento článek dotýká i postavení Komise a těch členských států EU, které podepsaly prohlášení ze dne 15. ledna 2019. Současný autor přitom předpovídá, co může nastat v oblasti rozhodčího řízení mezi investorem a státem v rámci vliv soudního rozhodnutí v Evropě i v zámoří.
Abstract in different language: The subject matter of this article is the analysis of the CJEU decision in the Achmea case as viewed by the lens of the law of direct foreign investment pursuant to bilateral investment treaties. This piece critically deals with the conceptual issues which are obvious when attempting to look upon the binding INTRA-EU BITs as no longer valid under the influence of the Achmea decision. This article summarizes existing arbitral decisions based upon the ICSID and ECT that have dealt with the Achmea issue. Moreover, the piece also touches upon the position of the Commision and of those EU Member States that have signed the Declaration of 15 January 2019. In doing so, the current writer predicts what may come next in the field of investor-state arbitration under the influence of the court decision, both in Europe and overseas.
Rights: Plný text není přístupný.
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KMP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Mach - Ochrana investic.pdf10,69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36079

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD