Title: Rougness evaluation using Abott-Firestone curve parameters
Other Titles: Hodnocení drsnosti povrchu za použití pamaterů Abbott-Firstone křivky
Authors: Kubátová, Dana
Melichar, Martin
Citation: MEHNERT, E., VOLTROVÁ, M. "Ein Schriftsteller ist mehr als die Summe seiner politischen Stellungsnahmen und Erkenntnisse" (Stephan Hermlin) : (Nachträgliches zu Stephan Hermlin und einem Kapitel im deutsch-deutschen Literaturstreit). Germanoslavica, 2018, roč. 29, č. 2, s. 58-71. ISSN 1210-9029.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077853426
http://hdl.handle.net/11025/36576
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: drsnost povrchu, softwarový filtr, Abbotova křivka, statistická analýza
Keywords in different language: Roughness;software filters;Abbott-Firestone curve;statistical analysis
Abstract: Článek se zabývá vysoce aktuálním tématem hodnocení kritických parametrů integrity povrchu. Za integritu povrchu považujeme vztah mezi požadovanými funkčními vlastnostmi povrchu a změnou vlastností nového povrchu. Povrch lze hodnotit pomocí dvou základních vlastností, a to prostorovým uspořádáním povrchu (drsností povrchu) a fyzikálněchemickými vlastnostmi povrchové vrstvyTento článek je zaměřen do první oblasti hodnocení – tedy do hodnocení drsnosti povrchu. Hlavním úkolem článku je ověření předpokladu nezávislosti parametrů Abbotovi křivky na typu použitého softwarového filtru. Což bylo na základě provedeného testu prokázáno. Jedné co má na hodnotu parametrů Abbotovi křivky vliv je změna hodnoty etalonu. Parametry Abbotovi křivky se v posledních 5 letech dostávají do popředí zájmu průmyslové praxe. A to zejména právě z důvodu předpokladu nezávislosti na typu použitého softwarového filtru při jejich hodnocení
Abstract in different language: Article deals with a highly current topic of evaluation of critical surface integrity parameters. The surface integrity to be the relationship between the required functional properties of the surface and the change in the properties of the new surface. Surface can be evaluated using two basic properties, namely the spatial arrangement of the surface (surface roughness) and the physico-chemical properties of the surface layer.Article is focused on the first area of evaluation - surface roughness assessment. The main task of this article is to verify the assumption that the parameters Abbot curve are independent of the type of software filter used. Parameters of Abbot curve come to the forefront using in industrial practice in last 5 years. This is mainly due to the assumption of independence from the type of software filter used in their evaluation. This was proved by the test. Abbot curve is influenced just type of used etalon. Abbot curve is not influenced type of software filter.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům.
© DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kubátová_ Melichar_ 063.pdf1,18 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD