Title: Ohledání místa mimořádné události (teorie a praxe)
Other Titles: Emergency event crime scene investigation (theory and praxis)
Authors: Straus, Jiří
Vavera, František
Citation: KALAŠ, D., ŠÍMA, K., PRETL, S., ŘEBOUN, J., SOUKUP, R., HAMÁČEK, A. Temperature distribution optimization of multichannel sensor system for thermal testing of protective gloves. In 2019 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2019) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-5. ISBN 978-1-7281-1874-1 , ISSN 2161-2528.
Issue Date: 2019
Publisher: MV-generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/36586
ISSN: 1803-568X
Keywords: Integrovaný záchranný systém (IZS);Hasičský záchranný sbor ČR;jednotky IZS;ohledání místa činu;kriminalistická stopa;mimořádná událost.
Keywords in different language: Integrated Rescue System (IRS);Fire Rescue Service of the Czech Republic;units of the IRS;crime scene investigation;criminalistcs clue;emergency event.
Abstract: Práce se zabývá činností jednotek IZS na místě mimořádné události, a to se zaměřením na ohledání místa činu, resp. události. Základní činnosti jednotek IZS spočívají v zásahu, tzn. v odvrácení nebezpečí nebo zmírnění a odstranění následků mimořádné události (požár, havárie, výbuch). Důležitou součástí činností jednotek IZS jsou i následné činnosti, zejména vyšetřování mimořádné události na místě, a to i s možností využití vzájemné spolupráce všech složek, včetně spolupráce s orgány, jejichž úkolem je vymáhání práva. Cílem práce je obecně a komplexně popsat činnost jednotek IZS při ohledání místa mimořádné události, a to ze všech hledisek.
Abstract in different language: The thesis deals with the activities of the IRS units on-site of an emergency event, i. e. with focus on the creme scene investigation. The basic activities of the IRS units are to intervene, i. e. avert danger or to mitigate and eliminate the consequences of an emergency event (fire, crash, explosion). However, the follow-up activities, especially the on-site investigation of an emergency event, is very important part of the activities of the IRS units, also with the possibility of cooperation of the law enforcement authorities. The aim of the thesis is to generally and comprehensively describe the activities of the IRS units during the investigation of the crime scene of na emergency event, form all points of view.
Rights: Plný text není přístupný.
© MV-generální ředitelství hasičského záchranného sboru ČR
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
The science for population protection.pdf7,3 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36586

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD