Title: Reverse application of MSA tool for CMM stylus evaluation
Other Titles: Reverzní aplikace nástroje MSA pro hodnocení CMM doteků
Authors: Melichar, Martin
Kubátová, Dana
Citation: BLECHA, T., ČENGERY, J., PRETL, S., SMÍTKA, V. Planar resonance circuits for identity documents or banknotes authentication. In: 2019 42nd International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE 2019) : /proceedings/. Piscataway: IEEE, 2019. s. 1-4. ISBN 978-1-7281-1874-1 , ISSN 2161-2528.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077873668
http://hdl.handle.net/11025/36593
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: MSA;CMM;dotek;metrologie;automobilový průmysl
Keywords in different language: MSA;CMM;Stylus;metrology;automotive industry
Abstract: V dnešních robustních systémech řízení kvality je konečná kontrola kritickým procesem, který často určuje úspěch celé výroby. Z tohoto důvodu se při konečné inspekci používají nejpřesnější měřící přístroje, které má výrobce k dispozici, a měření se provádějí za kontrolovaných podmínek metrologických laboratoří. Velmi často používaným zařízením, oceněným svou univerzálností a přesností, je CMM. Moderní stroje CMM dosahují vysoké přesnosti dotykovou metodou pod 1 mikrometr a všestrannost dosažená širokým rozsahem pohybů. Článek popisuje experiment, při kterém byla provedena zpětná aplikace metody MSA k ověření vlivu průměru hrotu na variabilitu v měřicím procesu. Výsledky experimentu provedeného v akreditované metrologické laboratoři ukazují významný vliv tohoto parametru na celkovou přesnost měření.
Abstract in different language: In today's robust quality management systems, final inspection is a critical process that often determines the success of the entire production. For this reason, the most accurate measuring instruments available to the manufacturer are used in the final inspection and the measurements take place under controlled conditions of metrology laboratories. A very frequently used device, valued for its versatility and accuracy, is CMM. Modern CMM machines achieve high precision by the touch method below 1m and versatility achieved through a wide range of movements. The article describes an experiment during which a reverse application of the MSA method was performed to verify the effect of stylus diameter on variability in the measurement process. The results of an experiment carried out in an accredited metrology laboratory show a significant influence of this parameter on the overall measurement accurac
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Melichar_ DAAAM2019.pdf989,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36593

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD