Title: Influence of tool diameter on quality of completed radio area
Other Titles: Vliv parametrů nástroje na kvalitu dokončené plochy
Authors: Kroft, Luboš
Hnátík, Jan
Bícová, Kateřina
Citation: POÓR, P., ŽENÍŠEK, D., BASL, J. Historical Overview of Maintenance Management Strategies: Development from Breakdown Maintenance to Predictive Maintenance in Accordance with Four Industrial Revolutions. In: Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Plzeň: IEOM Society International, 2019. s. 495-504. ISBN 978-1-5323-5949-1 , ISSN 2169-8767.
Issue Date: 2019
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: 2-s2.0-85077867350
http://hdl.handle.net/11025/36595
ISBN: 978-3-902734-22-8
ISSN: 1726-9679
Keywords: Dokončovací frézování, frézování tvarů, CAM, poloměr nástroje, drsnost hotového povrchu, kulová fréza
Keywords in different language: Finishing milling;tool radius;roughness of finished surface;ball end mill
Abstract: Cílem tohoto článku je představit jeden ze směrů výzkumu zaměřený na dokončovací frézovací v CAD/CAM systémech. Vzhledem k tomu že současné technologické operace zaměřené na dokončování neobsahují žádné z moderních metod generování drah nástroje např. za pomoci adaptivního řízení nebo kontroly zatížení nástroje soustředí se výzkum právě na tuto oblast. První část tohoto výzkumu, která se zaměřuje na frézování rádiusových ploch kulovou frézou, je vstupním experimentem celého výzkumného směru. I když je rádiusová plocha velkým zjednodušením obecné tvarové plochy, je díky plynulé změně záběrových podmínek vhodná pro první výzkum v této oblasti. Cílem této části je popsat vztah mezi průměrem nástroje a poloměrem rádiusové plochy. Vztah je demonstrován pomocí dosažené kvality dokončeného povrchu.
Abstract in different language: The aim of this paper is to introduce one of the directions of research focused on finishing milling in CAD / CAM systems. This research is focused on this area since current finishing operations do not include any of the modern methods of tool path generation, eg through adaptive control or tool load control. The first part of this research focused on radius surfaces milling using a ball end mill is the input experiment of the whole research. Although the radius surface is a great simplification of the general shape surface, it is suitable for the first research in this area due to the continuous change of engagement conditions. The aim of this section is to describe the relationship between tool diameter and radius surface radius. The relationship is demonstrated by the achieved quality of the finished surface
Rights: © DAAAM International Vienna
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Kroft_ DAAAM2019.pdf1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/36595

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD