Title: Předpověď struktury vrstev ZnO vytvářených atom po atomu pomocí klasické molekulární dynamiky
Authors: Hantová, Kamila
Advisor: Houška Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kos Šimon, Doc. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37536
Keywords: zinek;kyslík;zno;wurtzite;amorfní substrát;krystalický substrát;tenká vrstva
Keywords in different language: zinc;oxygen;zno;wurtzite;amorphous substrate;crystalline substrate;thin film
Abstract: Tato práce se věnuje modelování tenké vrstvy ZnO pomocí klasické molekulární dynamiky. Interakce mezi atomy je popsána pomocí metody empirického potenci- álu. Simulace probíhala za využití software LAMMPS. Na krystalický nebo amorfní substrát ZnO přilétaly jednotlivé atomy zinku a kyslíku. Byly sledovány vlastnosti vzniklých tenkých vrstev v závislosti na energii přilétajících atomů. Ukázalo se, že tento parametr má vliv především na homogenitu vzniklé vrstvy. Při vyšších energiích roste homogenita vrstvy, ale také roste počet defektů způsobených prora- žením rychlých atomů do vrstvy a substrátu. Struktura a růst tenkých vrstev se liší i v závislosti na typu substrátu.
Abstract in different language: This work deals with the modeling of ZnO thin film using classical molecular dy- namics. Interaction between atoms is described by the method of empirical poten- tial. The simulation was done using LAMMPS software. Individual zinc and oxygen atoms arrived on the ZnO crystalline or amorphous substrate. The properties of the resulting thin films were observed in dependence on the energy of the incoming atoms. This parameter has an impact on the homogeneity of the resulting layers. At higher energies, the homogeneity of the layer increases, but also the number of defects caused by puncture of fast atoms into the layer and substrate increa- ses. The structure and growth of the thin layers varies depending on the type of substrate.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Hantova_final.pdfPlný text práce9,43 MBAdobe PDFView/Open
Hantova_vedouciBP.pdfPosudek vedoucího práce429,76 kBAdobe PDFView/Open
Hantova_oponentBP.pdfPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Hantova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce173,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37536

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.