Title: 11.září 2001 v kontextu konspiračních teorií americké zahraniční politiky
Other Titles: September 11, 2001 in context of conspiracy theories of US foreign policy
Authors: Paulová, Dominika
Advisor: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Referee: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37925
Keywords: terorismus;zahraniční politika;usa;konspirační teorie;hnutí za pravdu
Keywords in different language: terrorism;foreign policy;usa;conspiracy theories;truth movement
Abstract: Cílem této bakalářské práce je definovat konspirační teorie a vypsat konspirační teorie, které se zaměřují na události z 11. září. Z tohoto důvodu se zaměřím na nejvíce rozšířené teorie z 11. září, které se začaly objevovat na webových stránkách nebo v mnoha publikacích. Mezi nejznámější a nejběžnější patří přesvědčení, že se jednalo o práci zevnitř, kde se do útoků zapojila americká vláda. Podle jiné rozšířené konspirační teorie byl kolaps věží WTC řízen demolicí. Tato teorie je založena na přesvědčení lidí, kteří nevěří, že by letadlo mohlo způsobit takové poškození ocelové konstrukce. Do šíření těchto teorií je zapojeno mnoho lidí. Jedním příkladem je Hnutí za pravdu. Příznivci tohoto hnutí nevěří oficiální zprávě, kterou vydala americká vláda, ale místo toho věří, že 11. září byla práce zevnitř a stojí za tím americká vláda. Obviňují Bushovu administrativu z toho, že celý útok zorganizovala nebo alespoň věděla, že k tomu dojde a nic neudělala. Někteří z věřících věří, že to bylo provedeno k ospravedlnění války v Afghánistánu a Iráku. Jiní věří, že to bylo vykonáno, aby se urychlil proces legalizace Patriot Actu. Ať tak či onak, konspirační teorie o 11. září zůstávají stále aktuálním tématem.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor's thesis is to define conspiracy theories and to write down which conspiracy theories about 9/11 exist. On that account, I will focus on the best-known theories of 9/11 that have begun to appear on websites or in many publications. Some of the most well-known and most common ones include the belief that it was an inside job where the US government was involved in the attacks. According to another widespread conspiracy theory, the collapse of WTC towers was controlled by demolition. This theory is based on the conviction of people who do not believe that the airplane could do such damage to the steel structure. There is a lot of people who are involved in circulating this theories. One example is 9/11 Truth Movement. Followers of this movement do not believe to the oficial report but instead they believe 9/11 was an inside job and that the American government is responsible. They blame the Bush administration for organizing the whole attack or at least knowing it will happen and doing nothing. Some of the truthers believe that it was carried out to justify the war in Afghanistan an Iraq. Others believe it was done to speed up the Patriot Act legalization process. Either way conspiracy theories about 9/11 will remain as a current topic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace-Dominika_Paulova.pdfPlný text práce561,88 kBAdobe PDFView/Open
BP_ved_ Paulova.pdfPosudek vedoucího práce4,37 MBAdobe PDFView/Open
Paulova_Bc-MV-TER_OP-zari.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Paulova.pdfPrůběh obhajoby práce436,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37925

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.