Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPolášek, Patrik
dc.date.accepted2019-4-1
dc.date.accessioned2020-07-17T13:47:46Z-
dc.date.available2017-11-20
dc.date.available2020-07-17T13:47:46Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-12-25
dc.identifier80240
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/38092
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá inovacemi výrobku a jejich vlivy na technologický postup výroby a uspořádání pracoviště. Disertační práce je nejprve zaměřena na současný stav vědeckého poznání, ze kterého tato práce vychází. Jsou zde popsány základní inovační teorie, typy inovací a jejich vzájemné vazby. Následně jsou popsány jednotlivé cíle této disertační práce a hypotézy, které se práce snaží potvrdit či vyvrátit. Cílem disertační práce je navrhnout model inovačních aktivit, kde dle definované inovace výrobku budeme vyvozovat potřebnost změny pracovního prostředí při zohlednění technologického postupu. Dílčím cílem práce je také posunout se dále v poznání problematiky inovací výrobků a dopadu na jejich výrobu a přinést užitek jak na úrovni teoretické, tak i praktické. Práce také popisuje základní metody, které byly využity pro sběr dat a vyhodnocení disertační práce. Samotná část disertační práce je věnována technologickému postupu výroby a základům ergonomie pracoviště. Praktická část disertační práce se věnuje tvorbě modelu. Je zde vyhodnoceno výzkumné šetření a jsou zde zpracovány jednotlivé cíle práce. Byly vybrány jednotlivé reálné výrobky, na kterých byly provedeny různé inovace. Následně je popsána vazba mezi vybranými inovačními řády a změnou technologického postupu výroby, která je způsobena právě inovací výrobku. Také je popsána vazba mezi touto změnou technologického postupu výroby a uspořádáním pracoviště. Závěr práce je věnován ověření stanovených hypotéz a jednotlivým přínosům disertační práce.cs
dc.format98 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectvýrobekcs
dc.subjectergonomiecs
dc.subjectvýrobní systémcs
dc.subjectřád inovacecs
dc.titleModel vlivu inovace výrobku na technologický postup a uspořádání výrobycs
dc.title.alternativeModel of the product innovation influence on technology process and production workplace organizationen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation deals with product innovation and its effects on the technological process of production and organization of the workplace. The dissertation is firstly focused on the current state of scientific knowledge on which this work is based. There are described basic innovation theories, types of innovations and their interrelations. Subsequently, there are described individual objectives of this dissertation and the hypothesis which the author tries to confirm or refute. The aim of the dissertation is to design a model of innovation activities, where, according to defined product innovation, we will derive the need to change the working environment, taking into account the technological process. The partial aim of the thesis is to get further advance regarding the knowledge of the product innovations problems and the impact on their production, and to benefit both theoretical and practical level. The thesis also describes basic methods used for data collection and evaluation of doctoral thesis. The part of the dissertation itself is devoted to the technological process of production and to the basics of ergonomics of the workplace. The practical part of the dissertation deals with modeling. Research is evaluated there and the individual objectives of the work are elaborated. Individual real products, on which various innovations were made, were selected. Subsequently, the link between the selected innovation codes and the change in the technological process of production, which is caused by the innovation of the product, is described. The link between this change in the manufacturing process and workplace layout is also described. The conclusion of the thesis is devoted to the verification of established hypotheses and individual benefits of the dissertation.en
dc.subject.translatedinnovationen
dc.subject.translatedproducten
dc.subject.translatedergonomicsen
dc.subject.translatedproduction systemen
dc.subject.translatedinnovation ranken
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_final_V2.pdfPlný text práce2,77 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Polasek-a.pdfPosudek vedoucího práce499,19 kBAdobe PDFView/Open
posudky Polasek-a.pdfPosudek oponenta práce3 MBAdobe PDFView/Open
Zapis Polasek-a.pdfPrůběh obhajoby práce68,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.