Title: Plasma parameters in positive voltage pulses of bipolar HiPIMS discharge determined by Langmuir probe with a sub-microsecond time resolution
Other Titles: Parametry plazmatu v kladných napěťových pulzech bipolárního HiPIMS výboje určené Langmuirovou sondou se submikrosekundovým časovým rozlišením
Authors: Pajdarová, Andrea Dagmar
Kozák, Tomáš
Hubička, Zdeněk
Čada, Martin
Mareš, Pavel
Čapek, Jiří
Citation: PAJDAROVÁ, A. D., KOZÁK, T., HUBIČKA, Z., ČADA, M., MAREŠ, P., ČAPEK, J. Plasma parameters in positive voltage pulses of bipolar HiPIMS discharge determined by Langmuir probe with a sub-microsecond time resolution. Plasma sources science & Technology, 2020, roč. 29, č. 8, s. „085016-1“-„085016-11“. ISSN 0963-0252.
Issue Date: 2020
Publisher: IOP Publishing
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85092265900
http://hdl.handle.net/11025/39878
ISSN: 0963-0252
Keywords: bipolární HiPIMS;kladný napěťový pulz;diagnostika Langmuirovou sondou;plazmový a plovoucí potenciál;elektronová hustota a teplota;tok energie iontů;nevyvážený magnetron
Keywords in different language: bipolar HiPIMS;positive voltage pulse;Langmuir probe diagnostics;plasma and floating potential;electron density and temperature;energy flux of ions;unbalanced magnetron
Abstract: Určili jsme lokální parametry plazmatu měřením Langmuirovou sondou se submikrosekundovým časovým rozlišením během kladných pulzů napětí bipolárního vysokovýkonového impulzního magnetronového výboje využívajícího nevyvážený magnetron s titanovým terčem. Efekty amplitudy kladného napěťového pulzu a zpoždění mezi koncem záporného napěťového pulzu a začátkem kladného napěťového pulzu jsou zkoumány stejně jako prostorová závislost parametrů plazmatu na třech vzdálenostech od terče. Z výsledků byly určeny hodnoty průměrného toku energie iontů během kladného napěťového pulzu na substrát. Zjistili jsme, že časové vývoje parametrů plazmatu mají podobné průběhy, které jsou nezávislé na parametrech kladných napěťových pulzů a vzdálenosti od terče, byť hodnoty parametrů plazmatu se liší. Během počáteční části kladného napěťového pulzu byly zaregistrovány vysoké rozdíly (až 200 V) mezi plazmovým a plovoucím potenciálem doprovázené vysokou teplotou elektronů (až 150 eV) a výrazným poklesem hustoty elektronů (až o jeden řád). Po této části byly rozdíly potenciálů a teplota elektronů malé (< 2 V a ≤ 1 eV). Krátké zpoždění mezi koncem záporného napěťového pulzu a začátkem kladného napěťového pulzu stejně jako vyšší amplitudy kladného napěťového pulzu mají příznivý vliv na průměrný tok energie iontů během kladného napěťového pulzu na uzemněné i izolované substráty.
Abstract in different language: We have determined the local plasma parameters using the Langmuir probe measurements with a sub-microsecond time resolution during positive voltage pulses of a bipolar high-power impulse magnetron sputtering discharge using an unbalanced magnetron with a titanium target. The effects of the positive voltage pulse amplitude and the delay between the negative voltage pulse end and the positive voltage pulse initiation are investigated as well as the spatial dependence of the plasma parameters at three distances from the target. From the results, the values of the average energy flux of ions during the positive voltage pulse to the substrate are estimated. We have found that the time evolution of the plasma parameters has similar developments which are independent of the positive voltage pulse parameters and the distance from the target, although the values of the plasma parameters are different. During the initial part of the positive voltage pulse, a large difference (up to 200 V) between the plasma and the floating potential accompanied by a high electron temperature (up to 150 eV) and a significant decrease of electron density (up to one order of magnitude) is registered. After this part, the difference of the potentials and the electron temperature are low (< 2 V and ≤ 1 eV, respectively). The short delays between the negative voltage pulse end and the positive voltage pulse initiation as well as the higher positive voltage amplitudes have a beneficial effect on the average energy flux of ions during the positive voltage pulse to the grounded and insulated substrates.
Rights: Plný text není přístupný.
© IOP Publishing
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
OBD20_Pajdarova,Kozak,Capek_clanek.pdf2,89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD