Title: Popularization of textbooks with a focus on block-based visual programming in the Scratch programming environment within the project for Support of informatics thinking development (PRIM) through Educational robotics Makeblock kit-mbot
Other Titles: Popularizace učebnic se zaměřením na blokově orientované vizuální programování v programovacím prostředí Scratch v rámci projektu pro Podporu rozvíjení informatického myšlení (PRIM) prostřednictvím vzdělávací robotiky stavebnice Makeblock-mbot
Authors: Mainz, Denis
Majer, Jan
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 25.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
URI: http://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39952
ISBN: 978-80-261-0966-2
Keywords: vzdělávací robotika;informatické myšlení;blokově orientované vizuální programování;mBot;Makeblock
Keywords in different language: educational robotics;informatic thinking;block-based visual programming;mBot;Makeblock
Abstract: Prezentovaný příspěvek seznamuje s možnostmi získání a využití robotické vzdělávací pomůcky-mBot stavebnice Makeblock, prostřednictvím čehož popularizuje elektronické učebnice zaměřené na výuku programování blokově orientovaným vizuálním přístupem na druhém stupni základní školy, které jsou součástí výstupů projektu zaměřeného na Podporu rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). Příspěvek zahrnuje sestavení robota ze stavebnice kovového typu Makeblock obsahující programovatelnou jednotku s jednodeskovým počítačem platformy Arduino a vybranými praktickými ukázkami v prostředí programovacího nástroje Makeblock umožňujícího tvorbu blokově orientovaných vizuálních programových schémat jsou představeny klíčové možnosti programování robota a další způsoby jeho ovládání jako je kreslení čáry pohybu nebo polohováním řídícího ovladače v aplikaci prostřednictvím rozhraní Bluetooth. V blokovém programovacím prostředí lze robota programovat díky příkazům přehledně kategorizovaných do skupin pro akce, kontrolu běhu se základními programovými strukturami podmínkami a cyklem.
Abstract in different language: The presented contribution introduces the possibilities of obtaining and using robotic educational aid mBot from Makeblock kit, through which it popularizes electronic textbooks focused on teaching programming block-based visual approach at the second grade of primary school, which are part of the outputs of the project aimed at promoting the development of informatic thinking (reg. no. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). The contribution includes the assembly of a robot from a Makeblock metal kit containing a programmable unit with an Arduino platform single-board computer and selected practical examples in the Makeblock programming tool environment allowing the creation of block-based visual programming schematics are presented key programming options for the robot and other ways of controlling it, such as drawing a line of motion or positioning the controller in the application via Bluetooth. In a block programming environment, the robot can be programmed thanks to commands clearly categorized into groups of action, run control with basic programming structures conditions, and cycle.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2020-abstracts-26.pdfPlný text707,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.