Title: Řízení rizik projektu
Other Titles: Project Risk Management
Authors: Vrba, Jan
Advisor: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Referee: Čížek Petr, Ing. Ph.D., MA
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40053
Keywords: řízení rizik;projektový management;projekt;riziko
Keywords in different language: risk management;project management;project;risk
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá řízením rizik projektu vývoje odtokové zátky ve společnosti Safran Cabin CZ, s. r. o. V první, teoretické, části jsou rozebrány termíny z oblasti projektového managementu - projektový trojimperativ, časový harmonogram, logický rámec, matice odpovědnosti, pojem riziko v souvislosti projektovým řízením a proces řízení rizik. Hlavní částí práce je zpracování celého procesu řízení rizik pro projekt, který se zabývá vývojem odtokové zátky, která bude v budoucnu sloužit jako alternativa vodního filtru v nových kuchyňských modulech.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on risk management of the drain plug development project, which is run by Safran Cabin CZ, s. r. o. In the first, theoretical, part author introduces terms from the project management area - Project management triangle, project time schedule, logical framework, responsibility assignment matrix, concept of risk in connection with project management and risk management process. Main part of the thesis is the processing of the entire risk management process for a project that aims to develop a drain plug that will serve as an alternative for a potable water filter in the new kitchen galley modules.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Vrba.pdfPlný text práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Vrba_Jan_v.pdfPosudek vedoucího práce219,13 kBAdobe PDFView/Open
jan_vrba_o.pdfPosudek oponenta práce204,03 kBAdobe PDFView/Open
Vrba - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce44,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.