Title: Pořízení nové technologie v konkrétním podnikatelském subjetku a zdroje jejího financování
Other Titles: Purchase of new technology in a particular business entity and sources of its financing
Authors: Benešová, Petra
Advisor: Vallišová Lucie, Ing. Ph.D.
Referee: Klejna Pavel, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40319
Keywords: projekt;investice;cizí a vlastní zdroje financování;úvěr;finanční analýza
Keywords in different language: project;investment;foreign and own financing sources;credit;financial analysis
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na možnosti zdrojů financování pořizované nové technologie v konkrétním podnikatelském subjektu. První část je soustředěna na plánování, přípravu a financování investičních projektů, včetně hodnocení efektivnosti investic. Druhá část je věnována představení zvolené společnosti, která danou technologii pořizuje. Třetí a čtvrtá, praktická část je zaměřena na analýzu možnosti financování investice. Cílem této práce je rozhodnutí o zdroji financování, zhodnocení efektivnosti nákupu technologie a návratnost vynaložené investice společnosti OK Záchlumí, a.s.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis focuses on the possibilities of funding sources of new technologies in a particular business entity. The first part is focused on the planning, preparation and financing of investment projects, including the investments efficiency evaluation. The second part is devoted to the introduction of the chosen company acquiring the technology. The third and fourth, practical part is focused on the investment financing sources analysis. The aim of this work is to decide on the source of financing, to evaluate the efficiency of the technology purchase and return on the investment made by company OK Záchlumí, a.s.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Benesova.pdfPlný text práce755,27 kBAdobe PDFView/Open
BP_BenesovaP_VP.pdfPosudek vedoucího práce230,33 kBAdobe PDFView/Open
BP_BenesovaP_OP.pdfPosudek oponenta práce36,89 kBAdobe PDFView/Open
BP_BenesovaP.pdfPrůběh obhajoby práce105,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.