Title: Vliv médií na rozvoj hudebnosti dětí (se zaměřením na děti v předškolním věku)
Other Titles: The influence of media on children's development of musicality (with a focus on preschool education)
Authors: Grančayová, Michaela
Advisor: Frolík, Jiří
Referee: Slavíková, Marie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4137
Keywords: hudba;hudebnost;hudební vývoj;média;předškolní vzdělávání
Keywords in different language: music;musicality;musical development;media;pre-school education
Abstract: V této bakalářské práci je nastíněna důležitost hudby v našem životě a rozvoje hudebnosti. Existují různé názory na hudebnost, na její složky a na možnosti rozvoje hudebních schopností. Tato práce je zaměřená na děti předškolního věku, kdy jsou nejvíce učenlivé, a je zde popsán jejich hudební vývoj. V druhé části práce jsou popsána média jako fenomén dnešní doby. Je zde objasněn vliv médií na člověka vůbec s důrazem na dítě předškolního věku, na jeho rozvoj a na jeho hudebnost. Opomenut není ani faktor, kde se děti s médii setkávají a jak často. Šetření v terénu prostřednictvím dotazníků ukázalo, jak jsou média využívána v plzeňských státních mateřských školách. Nakonec je zmíněno, jak co nejlépe s médii zacházet, aby pomohla rozvoji dětí, jejich hudebnosti a celé osobnosti a čeho se naopak vyvarovat, aby byla eliminována rizika.
Abstract in different language: In this thesis importance of music in our lives and importance of musicality are outlined. There are different opinions of musicality, its components and possibilities of its growth. The thesis is focused on preschool children because in this age they are most teachable and their musical evolution is described. In the second part media as a phenomenon of our time. Influence of media on man, preschool children, their growth and their musicality is described. Not even circumstance of where and how often children meet media is left out. Field survey through questionnaires showed how they use media in state nursery schools of Pilsen. In the end reccomendations, how to treat media best to help children´s growth, their musicality and whole personality, and on the contrary reccomendations, what to avoid to eliminate risks, are mentioned.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace - grancayova.pdfPlný text práce710,13 kBAdobe PDFView/Open
bc_grancayrova_vedouci_frolik.pdfPosudek vedoucího práce546,67 kBAdobe PDFView/Open
bc_grancayrova_oponent_slavikova.pdfPosudek oponenta práce892,16 kBAdobe PDFView/Open
Grancayova_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce122,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.