Title: Komparace právní úpravy kupní smlouvy v České republice a Velké Británii
Authors: Nový, Marek
Advisor: Kunz Oto, JUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41512
Keywords: komparace;kupní smlouva;prodávající;kupující;velká británie
Keywords in different language: comparison;purchase contract;seller;buyer;great britain
Abstract: Má diplomová práce na téma Komparace právní úpravy kupní smlouvy v České republice a Velké Británii se dělí na pět částí. První část jakožto úvod do problematiky krátce charakterizuje kupní smlouvu jako takovou a zároveň vyzdvihuje základní rozdílnosti právních systémů v České republice a Velké Británii. V druhé části se zabývám vymezením kupní smlouvy jako takové, kdy jsou porovnávány podstatné náležitosti, předmět, forma, strany a na závěr samotné uzavírání a vznik kupní smlouvy. Třetí část se zabývá právy a povinnostmi stran, jako je například dodání zboží nebo zaplacení kupní ceny. Ve čtvrté kapitole jsou porovnávány odpovědnostní vztahy, především odpovědnosti za vadu. Poslední část je tvořena závěrem, kdy jsou vyzdvihnuty nejzásadnější rozdíly mezi jednotlivými právními úpravami.
Abstract in different language: My diploma thesis on The comparison of the legal regulations of the purchase contract in the Czech Republic and Great Britain is divided into five parts. The first part, as an introduction to the issue, briefly characterizes the purchase agreement as such and at the same time highlights the basic differences of legal systems in the Czech Republic and Great Britain. The second part deals with the definition of the purchase contract as such, which compares the essentials, subject, form, parties and the conclusion of the conclusion and the creation of the purchase contract. The third part deals with the rights and obligations of the parties, such as delivery of goods or payment of the purchase price. In the fourth chapter are compared responsibility relations, especially responsibility for defect. The last part is formed by the conclusion and the most fundamental differences between individual legal regulations are highlighted.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novy_.pdfPlný text práce631,18 kBAdobe PDFView/Open
Novy.pdfPosudek vedoucího práce882,99 kBAdobe PDFView/Open
Oponentsky posudek diplomove prace pana Marka Noveho.pdfPosudek oponenta práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
Marek Novy.pdfPrůběh obhajoby práce486,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41512

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.